Příští rok zaplatíme vyšší odvody a nově i nemocenské pojištění

19675
rok
Foto: Pixabay.com

Příští rok vzroste rodičovský příspěvek, zvyšují se odvody na sociální pojištění a zaměstnanci se nově zatíží nemocenským pojištěním. Od poloviny roku 2024 se odvody vztáhnou i na dohodáře. A jsou tu i další změny v oblasti sociální politiky.

Rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 dostanou vyšší rodičovský příspěvek. To namísto současných 300 tisíc korun nově 350 tisíc korun. Pokud se jim narodí vícerčata, pak se dávka od nového roku zvyšuje ze 450 tisíc korun na 525 tisíc korun.

Důležitou navazující informací je, že se od nového roku zkracuje maximální doba, po kterou se rodičovský příspěvek pobírá. Nyní si částku rodiče rozkládají maximálně do 4 let věku dítěte, od ledna 2024 si dobu pobírání rodičovského příspěvku rozloží nanejvýš do tří let věku dítěte.

V oblasti pobírání sociálních dávek, při kterých se testují příjmy žadatele, dojde k tomu, že dodavatelé plynu a elektřiny budou úřadům práce posílat potvrzení o výši nákladů za plyn a elektřinu. To vždy na jejich vyžádání.

Valorizace důchodů a změny u předčasných penzí

V oblasti důchodových dávek od ledna 2024 porostou všechny druhy důchodů v základu o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně.

Legislativní změny se dotýkají i podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu Novela zákona o důchodovém pojištění přináší pro předčasné starobní důchodce několik významných změn:

 • Maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky,
 • potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 roků [účinnost od 1. 10. 2024],
 • krácení procentní výměry za předčasnost, to o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku,
 • procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku.

K důchodovým dávkám připomeňme, že s platností od října 2023 se změnil mechanismus valorizace důchodů. Kdy se výpočet jejich konkrétního navýšení již neodvíjí od růstu cen v národním hospodářství, ale nově se odvozuje pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců.

Od prosince 2023 si mohou lidé o důchod nově požádat online formou. Žádosti sociální správa nabízí na ePortálu ČSSZ.

Vyšší odvody na sociální pojištění a nemocenský odvod

V souvislosti s růstem průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství a růstem minimální mzdy se od nového roku zvyšují i pojistné částky na sociální zabezpečení.

 • Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 43 967 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 Kč,
 • rozhodná částka [daňový základ] zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 105 520 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13 191 Kč, z toho minimální záloha na pojistné činí 3 852 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné OSVČ vykonávající hlavní činnost zahajující činnost je 10 992 Kč, z toho minimální záloha na pojistné je 3 210 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 4 837 Kč, z toho minimální záloha na pojistné činí 1 413 Kč,
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2024 činí 216 Kč,
 • zavedení pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.

Dále dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění. První redukční hranice na 1 466 Kč, druhá redukční hranice na 2 199 Kč a třetí redukční hranice na 4 397 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2024 nemění. A zůstává na částce 4 000 Kč.

Dohodáři a pojistné odvody od července 2024

Od července 2024 dojde k zavedení pojistných odvodů i pro osoby pracující na dohody. U dohod o provedení práce [DPP] se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění. První limit se stanovuje pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy. To je 10 500 Kč v roce 2024. Druhý limit se stanovuje pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů a činí 40 % průměrné mzdy, to je 17 500 Kč v roce 2024. V případě, že bude v kalendářním měsíci překročen jeden nebo druhý limit, tak zaměstnanci vznikne účast na pojištění. Pojistné pak odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec tak, jako u běžného pracovního úvazku.

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy

Od ledna 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1 600 Kč na 18 900 Kč měsíčně [o 8,70 Kč na 112,50 Kč na hodinu]. Dále rostou nejnižší úrovně zaručených mezd pro 1., 2., 3. a 8. skupinu prací. Varianta úpravy nejnižších úrovní zaručené mzdy je o 1 600 Kč v prvních třech skupinách a o 3 200 Kč ve skupině 8.

Od ledna příštího roku si finančně polepší lékaři, zubaři, farmaceuti a farmaceutičtí asistenti. Jejich profese přecházejí do vyšších platových tříd. Mění se totiž katalog prací ve veřejných službách a správě u jmenovaných povolání, to na žádost ministerstva zdravotnictví.

Vláda schválila změny v platech lékařů i farmaceutů

Rovněž dochází ke zrušení další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, upravuje se pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců ve zdravotnictví. Od ledna 2024 se ruší institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Dále se umožňuje, aby vybraní zaměstnanci ve zdravotnictví za určitých podmínek vykonávali práci až v rozsahu 24 hodin v kuse [od prosince 2023]. Zaměstnanci zákoník práce v takovém případě garantuje bezprostředně navazující prodloužený odpočinek. To v rozsahu 22 hodin v případě výkonu práce v délce 24 hodin.

Rok 2024: Získání podpory v nezaměstnanosti

V oblasti zaměstnanosti se zpřísňují podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí. Nově se nebude odsouvat vyplácení podpory v případě, že uchazeči o zaměstnání bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné. V návaznosti na tuto úpravu dochází ke zrušení institutu kompenzace. Cílem úpravy je zajistit, aby byla podpora poskytována od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Tím se obnoví původní význam odstupného jako kompenzace pro zaměstnance, kteří ztratí práci z organizačních důvodů.

Zároveň se prodlouží doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Tím bude zajištěno přiznání a výplata podpory v nezaměstnanosti.

Uchazeč o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou:

 • při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu, tj. v závislosti na věku po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců,
 • při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

Uchazeč o zaměstnání s vyčerpanou podpůrčí dobou:

 • pro přiznání podpory v nezaměstnanosti bude podmínkou odpracovat 9 měsíců,
 • v případě, že nezíská dobu důchodového pojištění v délce 9 měsíců, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.

Zároveň od nového roku platí, že pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí splnit základní podmínku. Tou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Evidence u úřadu práce

Maximální lhůta vedení volného pracovníka v evidenci bude zakotvena na 6 měsíců ode dne jeho oznámení zaměstnavatelem příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Výjimku tvoří pracovní místa, na jejichž obsazení je vedeno řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, nebo povolení k zaměstnání cizince. To až do doby ukončení správního řízení. To s předpokládanou platností od července 2024.

Pokud zaměstnavatel neposkytne úřadu práce součinnosti při získávání zaměstnanců na dané místo, vyřadí úředníci volné pracovní místo z evidence.

Od července 2024 má dojít k rozšíření okruhu cizinců, u kterých se k zaměstnání nebo výkonu práce nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo modrá karta. Půjde o příslušníky těch států, které po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody stanoví nařízením vláda.

V oblasti agenturního zaměstnávání dochází k navýšení kauce pro agentury práce, které přidělují zaměstnance firmám. To z 500 000 Kč nově na 1 000 000 Kč. Dále zavádí povinnost prokazování bezdlužnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Ale i v průběhu platnosti vydaného povelení, jednou za 6 měsíců.

Novela od ledna 2024 přináší také možnost odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání v případech, jako je výkon nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání či porušení zákazu diskriminace.

Dětské skupiny a sociálně právní ochrana dětí

Od ledna 2024 si rodiče umisťující dítě mladší tří let do dětské skupiny připlatí za tuto službu. MPSV navyšuje částku, kterou si může poskytovatel za tuto službu říci, ze 4 720 Kč na 5 060 korun.

V oblasti zprostředkování osvojení a pěstounské péče budou přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení provádět subjekty s pověřením od krajského úřadu. Rovněž dojde ke sjednocení obsahu a rozsahu výstupů. Úřady od příštího roku uznají přípravy a posudky o psychické způsobilosti i z jiného kraje.

Další změna je nechání žadatelů v evidenci i po svěření dítěte, to maximálně po dobu 10 let.

Za dětskou skupinu si rodiče od ledna připlatí, vláda zvýšila stropy

V oblastí náhradní rodinné péče – svěřenectví dochází příští rok ke sjednocení postavení dětí ve svěřenectví a v pěstounské péči i sjednocení postavení náhradních pečovatelů z řad osob příbuzných a blízkých. Tato úprava podle MPSV přináší zlepšení postavení pro 4 500 dětí, které jsou nyní ve svěřenectví. V případě dávek a doprovázení platí pro svěřenectví stejné podmínky, jako u nezprostředkovaných pěstounů.

Na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se nově naváže nárok na dávku odměna pěstouna a příspěvek při pěstounské péči. Kdo tedy chce čerpat dávku, musí mít i dohodu [jiných pěstounských dávek se netýká, pozn. red.]. U státního příspěvku na výkon pěstounské péče se navrhuje navýšení na 66 000 Kč za uzavřenou dohodu na rok. U pěstounů na přechodnou dobu pak navýšení na 72 000 Kč.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here