Návrh nového zákona o účetnictví přichází po více než 30 letech

6764
o_ucetnictvi
Foto: Pixabay.com

Návrh nového zákona o účetnictví předložilo zkraje tohoto týdne [15.1.] Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Norma nahrazuje zákon z roku 1993. V rámci připomínkového řízení obdrželo MF ČR bezmála jeden tisíc připomínek [991].

Nyní tento návrh zamíří do Legislativní rady vlády, následně ho projedná Poslanecká sněmovna PČR. S účinností MF ČR předběžně počítá od 1. ledna 2025. Podle úřadu norma přibližuje české účetnictví mezinárodním zvyklostem a klade větší důraz na zpracování účetní závěrky a menší na samotné účtování. Součástí návrhu je také zrušení povinnosti vést účetnictví pro fyzické osoby [do 25 mil. Kč příjmů] a pro malé neziskové organizace [roční úhrn aktiv a příjmů do 3 mil. Kč]. Lidé i neziskové organizace se ale mohou rozhodnout dobrovolně účetnictví vést.

„Návrh zákona klade mnohem větší důraz na účetní výkaznictví a jeho cíle. To je poskytnutí vnějšímu uživateli účetní informace užitečné pro jeho ekonomické rozhodování, předvídání budoucích peněžních toků a posuzování důsledků jednání osoby odpovědné za řízení účetní jednotky,“ říká certifikovaný auditor a účetní expert společnosti BDO Jiří Sedláček.

Návrh podle něj obsahuje nové vymezení prvků účetních výkazů, které jsou aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy a náklady. Dále definuje související pojmy, jako jsou pohledávky, deriváty a rezervy.

„Nový návrh je pro oblast vlastního účtování v principu konzervativní, tj. nepředpokládá v dané oblasti revoluční změny a spíše preferuje cestu evoluce,“ popisuje normu Sedláček, který pro FinTag vyjmenoval hlavní změny nové legislativy [viz. níže].

Hlavní změny, které přináší návrh zákona o účetnictví

Leasing: Navrhovaná úprava vykazování leasingu vychází z respektování zásady přednosti obsahu před formou. Navrhuje se tedy leasing pojmout jako způsob pořízení „práva užívání“ [s de facto hmotnou podstatou, jde-li o právo užívání k hmotnému aktivu]. To značí tuto operaci v principu vykazovat obdobně jako koupi. Zásadní změnou se stane stav, kdy nájemce daného aktiva, při splnění podmínek pro uznání, vykáže právo užívání ve své rozvaze v příslušné položce hmotných aktiv. Toto aktivum bude odpisovat. Současně se mimo jiné předpokládá aplikace diskontování jednotlivých částek v čase.

Goodwill: Podle stávající úpravy se obdoba goodwillu vykazovala jako oceňovací rozdíl k nabytému majetku nebo jako konsolidační rozdíl. Nově by se tento rozdíl vykazoval v nehmotných aktivech jako goodwill a odpisoval se po stanovenou dobu. Záporný goodwill se jednorázově vykáže ve výnosech období, do kterého věcně náleží.

Dotace: Přijatou dotaci účetní jednotka vykáže jako výnos příštích období. Dotace se následně vykáže do výnosů v období určeném v dotačních podmínkách. V něm bude podle dotačních podmínek subjekt dané aktivum účetní jednotka používat k zamýšlenému účelu.

Současná hodnota: Dochází k implementaci nové metody ocenění založené na současné hodnotě, tzn. ocenění v diskontované hodnotě budoucích čistých peněžních toků.

Rezerva na likvidaci: V případě, kdy je účetní jednotce známo, že bude muset po ukončení činnosti či skončení životnosti dané aktivum zlikvidovat, bude dána možnost zahrnout do pořizovacích nákladů i rezervu na likvidaci.

Rozhodný den přeměny: Rozhodný den přeměny již nebude mít za následek ukončení stávajícího účetního období a začátek nového, ale účetní jednotka, která je zúčastněná na přeměně a která při přeměně nezaniká. Pouze od rozhodného dne začne účtovat s ohledem na změnu způsobenou přeměnou, ale její stávající účetní období bude dál pokračovat.

Prováděcí vyhlášky podle MF ČR

Ministerstvo financí spolu s návrhem zákona předložilo i teze prováděcích vyhlášek, v nichž doplní některé účetní metody, uspořádání a rozsah účetní závěrky, obsahové vymezení některých položek účetní závěrky a směrný účtový rozvrh.

„Návrh těchto tezí pro podnikatelské a neziskové účetní jednotky například obsahuje návrhy týkající se povinnosti vykazování aktiv v jejich netto hodnotě. To značí uvádění aktiv po zohlednění znehodnocení a odpisů. A dále řazení informací v příloze účetní závěrky podle informací v účetních výkazech a rozdělení rezerv na krátkodobé a dlouhodobé a další změny,“ říká Sedláček.

Součástí návrhu zákona je změna povinnosti auditu účetní závěrky. Nově má povinnost auditu řádné účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky velká účetní jednotka a střední účetní jednotka. Konkrétně se jedná o účetní jednotky, které překračují alespoň dvě z těchto kritérií:

  • Aktiva nad 120 mil. Kč.
  • Obrat nad 240 mil. Kč.
  • Průměrný počet zaměstnanců nad 50.

Podle Sedláčka významnými úpravami projde i celý proces sestavení konsolidované účetní závěrky. Dojde k upřesnění role mateřské společnosti a povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Připravované vyhlášky by měly obsahovat způsob výpočtů hodnot pro velikost konsolidačních celků, a to nejen na konsolidovaném základě, ale nově i pro prostý součet hodnot. Současně budou zahrnovat obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a metody jejího sestavení.

Zákon o účetnictví je třeba změnit, řekl Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] označil návrh zákona za jednu z priorit svého resortu pro zbytek volebního období. Podle něj zákon o účetnictví nepatří k atraktivním politickým tématům, ale žádá si změnu.

„Už to určitě po těch desítkách let potřebujeme,” řekl v televizi CNN Prima News.

Příjmy státního rozpočtu loni stouply o 290 miliard korun

Důvodová zpráva k zákonu pak uvádí: Hlavním úkolem moderního finančního účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou situaci dané účetní jednotky. A tak vytvářet prostor jak pro objektivní předvídání vývoje účetních jednotek v budoucnosti, tak pro hodnocení odpovědných orgánů a managementu za dosažené výsledky.

–RED–

1 komentář

  1. Rozvolnění podmínek pro povinnost auditu určitě vítají podnikatelé,kterých se to týká. Nepochybuji, že mnozí z nich tlačili na své spřátelené politiky, aby napomohli zrušení každoroční auditorské kontroly nad tím, zda dodržují patřičné účetní zákony.
    Někteří z nich tak budou mít větší prostor zakamuflovat to,co bude pro ně výhodné.Jediná kontrola z finančáku se většinou objeví za několik roků, zvlášť ve větších městech. A ta tak daleko zpětně nejde.
    No a už delší dobu je tady snaha velkých auditorských firem, hlavně zahraničních, o likvidaci menších. Pokud menším auditorům odpadnou změnou zákona menší firmy, jedna , dvě či tři větší je neudrží nad vodou. No a tím získají snadno velké auditorské společnosti další kšefty. A o tom to celé je.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here