Dnes začíná příjem žádostí o kompenzační bonus pro OSVČ na druhé bonusové období od 1.5. do 8 června 2020. Finanční správa ČR [FS ČR] na svých stránkách zveřejnila aktualizovaný formulář pro toto druhé období. Výše příspěvku činí 500 korun za den. Celkem tak lze získat 19 500 korun.

Od dnešního dne mohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], jejichž provoz byl, anebo stále ještě je zasažen vládními opatřeními proti koronaviru, začít podávat žádosti o kompenzační bonus za takzvané druhé bonusové období. Jde o období od 1. května do 8. června. Výše podpory zůstává stejná jako u prvního období, tedy 500 korun za každý den, kdy byla činnost OSVČ zasažena epidemií koronaviru. Souhrnně tak budou moci OSVČ žádat o podporu v tomto období v maximální výši 19 500 korun.

„Pro vyplacení bonusu stačí vyplnit jednostránkový formulář a podepsat čestné prohlášení, že jste byli v daném období poškozeni. Opět půjde oskenované žádosti s vlastnoručním podpisem posílat pohodlně e-mailem. Finanční správa České republiky je začne přijímat ve čtvrtek dopoledne, kdy také zveřejní nový formulář,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Dodává, že jde o pokračování programu Pětadvacítka, který vypracovalo Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Jeho účel zůstává stejný. Zmírnit negativní dopady epidemie koronaviru na činnost OSVČ kvůli trvání vládních opatření. Stejné zůstávají i podmínky pro podání žádostí. To znamená, že o podporu nemohou žádat osoby, které jsou účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Výjimkou jsou pouze pracovníci v pedagogické činnosti, u nichž se k zaměstnání a výši výdělku při posuzování žádosti přihlížet nebude.

O kompenzační bonus lze žádat max. na 19 500 korun.

Přímá podpora pro OSVČ bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června. To odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 korun.

Jednou ze základních podmínek pro získání podpory je, že osoba žádající o tento bonus je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění [typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt aj.]. Může jít jak o činnost hlavní, tak i o činnost vedlejší.

To znamená, že ano, na výplatu kompenzačního bonusu i v druhém období může mít nárok i osoba, která je vedle výkonu samostatné výdělečné činnosti zároveň zaměstnána. V takovém případě je ale zcela zásadní podmínkou pro vznik tohoto nároku to, že se nejedná o osobu vykonávající zaměstnání, ve kterém jí vzniká účast na nemocenském pojištění. Výjimkou je zmiňovaná pedagogická činnost, na kterou se tato podmínka nevztahuje.

„Na kompenzační bonus naopak nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány,“ upozorňuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Podle zákona o nemocenském pojištění vzniká povinnost účasti na nemocenském pojištění ve chvíli, kdy zaměstnanec dosáhne svým výdělkem takzvaný rozhodný příjem. V praxi to znamená, že pro osoby vykonávající zaměstnání je touto rozhodnou částkou výdělek tři tisíce korun a výše. Pokud tedy měsíční příjem ze zaměstnání dosahuje alespoň této výše, osoba se stává účastníkem nemocenského pojištění a na kompenzační bonus nárok nemá. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze zaměstnanci v pedagogickém oboru a dále ti, kteří pracují na dohodu o provedení práce. U nich pak účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky deset tisíc korun za měsíc.

Nejčastější otázky na druhé bonusové období

Po zkušenostech s příjmem žádostí zpracovala FS ČR odpovědi na nejčastější otázky žadatelů o kompenzační bonus i ve druhém bonusovém období.
  • Pokud bude činnost OSVČ omezena pouze po část měsíce května například do 25. 5. 2020, vzniká žadateli nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020. Pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.
  • Pokud v měsíci květnu již nebude činnost OSVČ omezena takovým způsobem jako například v březnu či dubnu a je vykonávána ve stejném rozsahu jako dříve bez významných problémů, nárok za druhé bonusové období nevzniká.
  • Pokud činnost OSVČ bude nadále významně omezena i po otevření provozovny, například i v průběhu května, nárok na kompenzační bonus OSVČ vzniká i za měsíc květen [od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020]. A to i v případě, že se činnost rozjela, ale zákazníků či zakázek významně ubylo. Jestliže by omezení zasáhlo i do měsíce června, je možné získat bonus za celé bonusové období, tedy od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.
  • O bonus za obě bonusová období [od 12. 3. do 30.4. a od 1.5. do 8. 6.] je možné požádat v jedné žádosti. V ní žadatel uvede obě období a přiloží čestné prohlášení, v němž potvrdí splnění zákonem stanovených podmínek pro obě bonusová období. S ohledem na znění zákona je nutné žádost o kompenzační bonus podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Proto je nezbytné, aby žádost [na obě kompenzační období] byla podaná do 29. 6. 2020. Pokud bude žádost podána po tomto datu, nebude možné vyplatit kompenzační bonus za první bonusové období [12. 3. 2020 do 30. 4. 2020].

25 000 a OSVČ: Základní otázky a odpovědí na program Pětadvacítka

Ve hře je i třetí bonusové období

V závislosti na vývoji epidemiologické situace v Česku MF ČR zvažuje i třetí bonusové období v termínu nejdéle do 31. srpna 2020. To by mohlo být stanoveno nařízením vlády. Třetí bonusové období by pak zahrnovalo pouze ty dny, po které by trvala krizová opatření omezující výkon OSVČ.

Dopady druhého bonusového období, jež trvá do 8. června 2020, odhaduje MF ČR v maximální výši 13,6 miliardy korun. To za předpokladu, že o podporu požádá až 700 tisíc OSVČ. Zde je ale nutné upozornit, že v současné době už nejsou všechny OSVČ postiženy krizovými opatřeními, a tedy nesplňují podmínky pro poskytnutí druhého kompenzačního bonusu. Reálný dopad by tedy mohl být nižší, než se předpokládá.

Počet přijatých žádostí o kompenzační bonus v rámci stávající Pětadvacítky [první bonusové období] byl ke 4. dubnu 476 924 žádostí. FS ČR zatím ověřila a zpracovala 444 603 z odevzdaných žádostí. Platební příkaz zadala na celkovou částku 10,7 miliardy korun. Většinu vyplacených peněz už mají lidé na svém účtu. Pokud tomu tak není, pak je třeba ještě vyčkat. FS ČR upozorňuje, že není třeba podávat žádosti znovu nebo volat na infolinku. Pokud by se v žádosti objevil jakýkoliv nedostatek, úředník FS ČR se ozve. Právě k tomuto účelu slouží na formuláři uvedený kontakt.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here