Na zachycení a udržení vody v krajině míří miliardy korun

1389
vody

Aktuální průtoky v českých řekách jsou na některých místech pod deseti procenty dlouhodobého průměru. A to i přesto, že v dubnu by mělo být vody v řekách, ale i v půdě nejvíce. Důvody jsou zřejmé.

Patří k nim mírná zima, nedostatek sněhu, zvyšující se teplota a vyšší výpar. Na zachycení a udržení vody v krajině míří miliardy korun. Odborníci se shodují, že ke zmírnění sucha je třeba dělat současně opatření v krajině. Sem patří obnova lesů i velké vodohospodářské stavby včetně přípravy nových přehrad.

„Aktuální situace není moc příznivá. A to zejména kvůli velmi suché zimě. Hrozí vyschnutí menších toků. Tam, kde jsou na řekách velké přehradní nádrže, panuje lepší situace. I tak ale držíme odtoky z těchto nádrží jen na minimálních hodnotách, abychom měli dostatek vody pro případ pokračujícího sucha i v létě. Od začátku roku jsme ve významných přehradních nádržích zachytili celkem 485 milionů kubíků vody,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman [za ČSSD].

Pokud jde o aktuální dopady sucha přímo do zemědělství, záleží na počasí v nejbližších dnech. Ty se ukáží pro to, aby polní plodiny vzešly a rostly, rozhodující. Na mnoha místech nyní živoří trvalé travní porosty a polní plodiny na orné půdě. Předpokládá se jejich propad o 20 až 40 procent ve srovnání s pětiletým průměrem. To negativně ovlivní chov masného skotu, ovcí a koz.

Jaká jsou hlavní opatření MZe

Aktivity Ministerstva zemědělství ČR [MZe] v boji se suchem a nedostatkem vody směřují do dvou základních oblastí. První je zadržování vody v krajině. Druhou vodohospodářská opatření, která primárně slouží pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou.

„Často slýchám, že se máme zaměřit pouze na zadržování vody v krajině. Naprosto souhlasím, že stav půdy a krajiny je pro zadržení vody nezbytný. Ale takové vody se nenapijeme. Proto musíme mít i velké nádrže. Ty zajistí zásobování pitnou vodou při několikaměsíčním suchu,“ uvedl ministr Miroslav Toman.

Jedním z důležitých opatření MZe ke zlepšení stavu krajiny je i omezení maximální výměry jedné plodiny na 30 hektarů. Od letoška platí toto omezení na půdě ohrožené erozí, tedy zhruba na 600 tisících hektarech. Od příštího roku bude platit na veškeré půdě v celé republice. Neméně podstatná je i podpora živočišné výroby, která produkuje tolik důležitou organickou hmotu, kterou potřebujeme dostat do půdy.

Dalším podstatným krokem k lepšímu zadržení vody v krajině je podle MZe změna metodiky pozemkových úprav. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody [tedy přirozené či umělé dočasné zadržení vody v krajině], je pro následující období prioritou akumulace vody [dlouhodobé zadržení] a její další efektivní využití v krajině.

Projekty na zajištění dostatku vody

Od roku 2018 do letošního března se v rámci pozemkových úprav vybudovalo 135 ha vodohospodářských opatření, 46 malých vodních nádrží, 58 ha protierozních opatření, 137 ha ekologických opatření a 412 km polních cest. Za poslední dva roky MZe do pozemkových úprav investovalo 3,9 miliardy korun. Na letošní rok úřad zatím připravil 1,3 miliardy korun. Pro loňský a letošní rok úřad navýšil rozpočet o 410 milionů korun.

Česko pokračuje v zanedbávání svých vodních toků

V oblasti vodohospodářských opatření podporuje MZe budování závlah, obnovy a stavby rybníků, propojování vodárenských soustav i budování velkých přehradních nádrží. Od roku 2017 se za jeho podpory realizovalo 138 investičních projektů na vybavení a rozvoj závlah s podporou přes 200 milionů korun. Tyto podpořené projekty umožnily zavlažování až 17 tisíc ha zemědělské půdy. Celkem MZe na období 2017 až 2022 na program vyčleněnilo částku 1,1 miliardy korun.

„Loni jsme podpořili obnovu či stavbu 387 rybníků s náklady 1,25 miliardy korun. Plníme tak, co jsem slíbil, a to, že v průměru vybudujeme nebo zrekonstruujeme jeden rybník denně. A samozřejmě v tom pokračujeme. Menší rybníky sice nezajistí pitnou vodu pro obyvatele, ale zásadním způsobem zlepší mikroklima na lokální úrovni,“ uvedl ministr Toman.

Odbahněním nebo výstavbou těchto rybníků se podle něj zvýšil zásobní prostor rybníků o zhruba 2,5 mil. m3 vody.

Staví se nové přehradní nádrže

Za loňský a část letošního roku MZe podpořilo 171 projektů v rámci výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací částkou 2,1 miliardy korun. Tyto projekty nově zajistily nebo vylepšily zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod pro zhruba 0,5 milionu obyvatel. Pro letošní rok má na program připravenou 1 miliardu korun, naplněna je zatím polovina z této alokace.

MZe rovněž spustilo program na propojování vodárenských soustav. V jeho rámci je pro prvních sedm vybraných pilotních projektů připraveno 490 milionů kroun. Pomůže to se zásobováním vodou více než milionu obyvatel.

Pokračují také přípravy stavby nových přehradních nádrží Nové Heřminovy, Skalička a Vlachovice a soustavy tří nádrží na Rakovnicku – Kryry, Senomaty a Šanov. MZe navrhlo také navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm k získání 9 mil. m3 vody bez nutnosti výstavby dalšího vodního díla.

S ohledem na klimatické modely je nutné zajistit i ochranu vhodných lokalit pro případnou stavbu nových přehradních nádrží. MZe proto připravilo návrh na rozšíření stávajících 65 hájených lokalit o dalších 47. Ty byly projednány s Krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastrální území by bylo hájením dotčeno. Krajské úřady a 90 obcí souhlasily s navýšením Generelu o 31 lokalit. Jejich seznam MZe zveřejní v nadcházejících týdnech.

Podpořené projekty MŽP

Ministerstvo životního prostředí [MŽP] upozorňuje na problematiku sucha již šestým rokem. Za tu dobu zrealizovalo spolu s příjemci dotací v této oblasti více než 15 tisíc projektů. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce [ANO] je to ale pouze začátek.

„Jenom loni jsme podpořili každý den nejméně dvanáct projektů a minimálně stejné ambice máme i letos,” vysvětluje ministr Richard Brabec.

MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR [SFŽP ČR] zafinancovalo výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů. Dále posílilo zdroje pitné vody a na pitnou vodu nově napojilo více než 281 tisíc lidí. Podpořilo i vznik 3 164 m² takzvaných zelených střech. Což jsou střechy, které prospívají v městských aglomeracích už jen tím, že zachycují vodu a zlepšují mikroklima v horních letních dnech.

Aktivní loni bylo ministerstvo i mimo města. Dotací loni podpořilo vznik stovek nových tůní, rybníků a mokřadů. Podpořilo výsadbu 54 tisíc nových stromů, které jsou pro zadržení vody v půdě klíčové. Důležitá byla i podpora 814 projektů na obnovu přirozené funkce krajiny, tedy projektů adaptující krajinu na sucho a posilující například biodiverzitu.

„V letošním roce jsme připraveni naše tempo ještě zvýšit. Už nyní máme otevřené výzvy celkem za 2,5 miliardy korun, které dokáží zafinancovat na tři tisíce projektů,“ říká ministr Richard Brabec.

Navýšení peněz na zachycení a udržení vody

Podle něj bude možné dotace znovu čerpat z programu Dešťovka pro obce i domácnosti. Nové peníze ministerstvo poskytne na prohlubování vrtů na pitnou vodu, na zadržování vody v krajině a opět i výsadbu stromů. Nutné je i začít s vodou šetřit.

O sto milionů korun navíc dostane program na podporu pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech. Dalších 100 milionů korun navíc půjde na výsadbu stromů. Zvýší se i dotační podpora u zelených střech v našem programu Nová zelená úsporám.

MŽP jedná s Evropskou komisí o navýšení prostředků v Operačním programu Životní prostředí [OP ŽP] na projekty zadržování vody v krajině. Což je velmi důležité, protože o ty v poslední době vzrostl zájem o desítky procent. Aktuálně bylo schváleno 217 nových projektů za téměř 1 miliardu korun, která poputuje na obnovu vodních prvků v krajině a revitalizaci sídelní zeleně včetně vodních prvků.

Bez zajímavosti není ani to, že i přes enormní nárůst nákladů státu v souvislosti s krizí covid-19, MŽP vyjednává s Ministerstvem financí ČR [MF ČR] o letošním navýšení prostředků až o 3,5 miliardy korun pro národní programy cílící na boj se suchem.

„Chci všechny ujistit, že peníze na boj se suchem vždy seženeme. A v případě dočerpání stávajících výzev budeme připraveni finance i navýšit, abychom dokončili co nejvíce projektů. A to budeme dělat každý rok. Čelíme totiž nejvážnějšímu suchému období v českých zemích za poslední stovky let a tomu musí odpovídat naše kroky. Bez vody prostě nebude nic,” uvedl ministr Richard Brabec.

Dotace nabízí i MPO

Dotace v oblasti vody nabízí i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO]. Připravilo několik programů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konukurenceschopnost [OP PIK]. Opatření pro boj se suchem pro podnikatele a podniky všech velikostí realizuje MPO od předminulého roku. Pomáhají předejít problémům ve výrobě, v provozech, v podnikání a s tím spojeným sociálním dopadům způsobeným nedostatkem vody. Doplňují škálu opatření přijímaných na vládní úrovni tzv. Národní koalicí pro sucho.

„V praxi se jedná o zacílení na technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody tak, aby případná omezení nebo dokonce zákaz odběru vody měly na podniky, největší spotřebitele, co nejmenší dopad,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Přehled programů MPO
  • Program Aplikace nabízí dotační podporu na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Podporuje činností souvisejících s odpadními vodami, sběr a odstraňování odpadů. Program cílí na malé, střední a velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Míra podpory činí 70 % výdajů a maximální výše dotace až 80 mil. Kč.
  • Program Inovace nabízí dotační podporu produktových a procesních inovací ve výrobě, zavádění nových systémů uvnitř podniku. Zahrnuje projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Program je určen pro malé, střední a velké podniky. Míra podpory činí 45 % výdajů a maximální výší dotace až 75 mil. Kč.
  • Program Inovační vouchery nabízí dotační podporu optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, zavádění technologických změn. Program je určen pro malé a střední podniky. Míra podpory činí až 85 % výdajů a výše dotace může dosáhnout až 299 999 Kč.
  • Program Nemovitosti dotačně podporuje budování retenčních nádrží, úpravy pozemků a ploch pro zachytávání vody. Podporuje zařízení pro recyklaci, čištění a využití odpadní vody z výroby, úsporné hlavice [jako součást projektu revitalizace budov] Program je určen pro malé a střední podniky s mírou podpory až 45 % výdajů a výše dotace může dosáhnout až 100 mil. Kč.

Dotace nabízí i program Expanze

Nepřímou podporu na projekty související s hospodárným nakladáním s vodou nabízí program Expanze. Podporuje optimalizaci procesů nakládání s vodou v průmyslu, včetně recyklace a retence a využití jejího potenciálu, materiálové a energetické využití odpadů, pořízení nových strojů a zařízení, technologií, pořízení či rekonstrukce staveb. Program cílí na malé a střední podniky. Nabízí úvěr až do výše 60 milionů korun s dobou splatnosti až 10 let. A to s možností odkladu splátek až 4 roky spolu s příspěvkem k úhradě úroků z bankovního úvěru až 4 mil. Kč. Program zároveň nabízí zvýhodněnou záruku za úvěr do 80 % jistiny zaručovaného úvěru. A to s délkou ručení až 12 let a výší zaručovaného úvěru do 40 mil. Kč.

–DNA–

1 komentář

  1. Článek popisuje dotace státu na hospodaření s vodou, výstavbu nových zdrojů , nádrží , ale zaostává ve vytvořování zavlažovacích kanálů , propustí , jako je to třeba v Itálii Španělsku , kde, jsou větší sucha . u velkých řek, kde při povodních se voda rozleje, zatopí oblasti, způsobí velké škody a baz bez užitku odteče do moře. Příklad u nás , Panenský potok v oblasti Jabblonné – Brniště – Mimon, se rozvodní při větším dešti, způsobí obcím nemalé škody, cestou není ani jedna nádrž, kanál , rybník. Potom se přivalí voda do Ploučnice, kde ve směru na Českou Lípu je mimo několika meandrů a zatopení nevyužité púdy kolem řeky ,rovněž voda nevyužita , po té cestou do Děčína vyplaví rovněž několik obcí, i Českou Lípu, a potom se v Děčíně u zámku bez užitku vleje do Labe , které má už v tu dobu koryto přeplněné, vyplaví předtím Mělník , Ústí n Labem atd. Nadbytečná voda není touto cestou nikde zachycena , jen způsobí škody a než odteče do Severního moře stačí vyplavit Labe Dráždany a okolí. A voda kterou v létě potřebujeme , není nikde zachycena a je pryč. To není problém jen Labe – Ploučnice , ale dalších desítek řek , kde se voda vyplaví a pak bez užitku odteče, hlavně v horských oblastech kde jsou deště a tání sněhu vydatnější. Nad tím by se měla vláda a ministerstva zamyslet a věnovat prostředky na výraznější zachycení vody, při větších hladinách řek a potoků a zábránění odtékaní pryč bez užitku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here