Finanční správa ČR [FS ČR] včera [28.5.] zpřístupnila na svých webových stránkách formulář žádosti Pomoc společníkům malých eseróček. Tím zahájila příjem žádostí o kompenzační bonus pro s.r.o. ve výši 500 korun na den po dobu od 12. března do 8. června. Jak znějí odpovědi na nejčastější otázky žadatelů o bonus pro společníky malých eseróček?

Jakým způsobem lze podat žádosti o podporu pro společníky s.r.o.?

O podporu mohou společníci žádat prostřednictvím webové aplikace nebo interaktivního PDF na stránkách Finanční správy ČR. Nejzazší termín pro podání opravy za První bonusové období od 12. 3. do 30. 4. 2020 je 29. 6. 2020, za Druhé bonusové období pak 7. 8. 2020.

Jakým způsobem bude bonus vyplacen a jak o něj bude nutné požádat?

Administrace žádostí o kompenzační bonus bude probíhat podobně jako v případě OSVČ. Žádat bude možné vyplněním podobně jednoduchého formuláře, podepsáním čestného prohlášení o oprávněnosti nároku a odeslání žádosti na finanční úřad příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob žadatele [nemusí jít tedy nutně o stejný finanční úřad, pod který spadá daná s.r.o.]. Finanční správa by měla začít přijímat první žádosti ihned po nabytí účinnosti zákona. Zpracovávat je začne v příštím týdnu.

FS začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus pro s.r.o.

Jak poslat žádost o bonus pro s.r.o. na finanční úřad?

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, včetně přílohy čestného prohlášení, lze správci zaslat písemně. Také ji lze předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů, sběrných boxů umístěných před finančními úřady a nejjednodušeji pak datovou schránkou.

Jak podat žádost o bonus pro společníka přes datovou schránku?

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, včetně přílohy čestného prohlášení, lze podat též elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Tedy datovou schránkou, či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Anebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky [§ 71 odst. 1 daňového řádu]. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci bonusu za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. To, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci bonusu, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Jde o bonus zažádat i prostřednictvím elektronické kopie patřičných dokumentů?

Potvrzení žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu lze učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem. A to zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu. Pokud je žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se automaticky za potvrzenou bez dalšího úkonu. V praxi tedy postačuje například žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně pak zaslat na uvedený e‐mail.

Mohu žádat o podporu za obě bonusová období současně?

Žádat o podporu mohou společníci buď za první bonusové období, což je období od 12. 3. do 30. 4. 2020, nebo za druhé bonusové období, což je za období od 1.5. do 8. 6. 2020. Jde-li o totožnou společnost mohou žádat o podporu za obě období současně. Zároveň je možné žádat o bonus pro s.r.o. pouze za některé dny bonusového období. V žádosti pak žadatel označí pouze dny, za které svůj nárok na bonus uplatňuje.

Bude v případě přiznání nároku vyplacena částka také zpětně?

Ano, kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude možné v případě splnění zákonných podmínek žádat jak za první bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020, tak za druhé bonusové období od 1. května do 8. června 2020. V maximální výši tedy bude možné žádat o 44 500 Kč. Žádost o kompenzační bonus je přitom nutné podat za každé bonusové období zvlášť a to nejpozději 60 dnů po skončení příslušného bonusového období.

Bude třeba dokládat dokumenty pro s.r.o., že byla omezena v podnikání?

Forma žádosti bude totožná jako u Pětadvacítky pro poškozené OSVČ. To znamená, že postačí podepsání čestného prohlášení, že splňujete zákonné podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu. U podpory pro s.r.o. byl přidán takzvaný příjmový test, tedy že musíte čestně prohlásit, že splňujete minimální prokazatelný obrat společnosti ve výši 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. V případě, že s.r.o. vznikla až v průběhu roku 2019, popřípadě začátkem roku 2020.

Kdy bude možné očekávat vyplacení kompenzačního bonusu pro s.r.o.?

Vyplacení kompenzačního bonusu bude probíhat neprodleně po přijetí žádosti. Díky nezbytnému prověření alespoň části zákonných podmínek, například příjmového testu, který má zajistit základní adresnost podpory, může dojít k drobné prodlevě v řádu několika málo dnů.

Musí žadatelé dokládat loňské finanční výsledky své firmy, aby na bonus dosáhli?

Nikoliv. Splnění zákonných podmínek bude nadále prokazováno jednoduchým a osvědčeným procesem využívajícím institutu čestného prohlášení.

Mohu požádat o kompenzační bonus pro s.r.o., když současně čerpám ošetřovné z titulu zaměstnance tohoto s.r.o.? Ostatní podmínky nárok plním.

Ano, pokud plníte ostatní zákonné podmínky, můžete o kompenzační bonus požádat. Čerpání ošetřovného zde není překážkou.

Co když jsem sám společník v s.r.o., ale mám několik zaměstnanců, mohu žádat o kompenzační bonus?

Ano, při splnění dalších zákonných podmínek žádat můžete. Zákon pamatuje na maximální počet společníků, zatímco počet řadových zaměstnanců nehraje roli.

Provozuji malé s.r.o, jsem jednatel a můj rodinný příslušník společník, budu mít nárok na kompenzační bonus?

Ano, nárok na kompenzační bonus pro malá s.r.o. mají v případě dvoučlenných s.r.o. oba, společník i jednatel, a to při splnění zákonných podmínek čerpání bonusu. Jednatel nicméně nesmí na sebe coby zaměstnance společnosti ve stejné dny, kdy si nárokuje kompenzační bonus, pobírat příspěvek v rámci programu Antivirus [tzv. kurzarbeit]. To znamená, že pokud by žadatel pobíral příspěvek z programu Antivirus pouze za část bonusového období, může si za zbývající dny nárokovat kompenzační bonus.

Provozuji malé s.r.o, jsem jediný zaměstnanec a vykonávám veškeré funkce, budu mít nárok na kompenzační bonus?

Ano, společník v jednočlenné s.r.o. má nárok na kompenzační bonus, pokud byl ekonomicky zasažen současnou situací související s epidemií koronaviru a splnil ostatní zákonné podmínky čerpání bonusu.

Jsem provozovatelem malé s.r.o., kde kromě sebe zaměstnávám ještě jednoho zaměstnance, budu mít nárok na kompenzační bonus?

Ano, pokud jste jediný společník s.r.o., máte při splnění zákonných podmínek nárok na kompenzační bonus. Na vašeho zaměstnance pak můžete čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus [tzv. kurzarbeit].

Jsem provozovatelem malé s.r.o., kde jsem zároveň jediný jednatel. Mám jednoho zaměstnance, ale na dlouhodobé nemocenské, vše tedy již delší dobu vykonávám sám. Budu mít nárok na kompenzační bonus?

Ano, pokud jste jediný společník s.r.o. [a současně jednatel], máte při splnění zákonných podmínek nárok na kompenzační bonus.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here