Modernizační fond dnes otevřel první ostré výzvy pro teplárny

330
Modernizacni_fond_a
Ilustrace: Pixabay.com

Novinka v podpoře přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v ČR je Modernizační fond. Ten podporuje modernizaci energetických systémů a energetickou účinnost. Fond má žadatelům o podporu do roku 2030 nabídnout až 154 miliard korun. Dnes v něm byly otevřeny první ostré výzvy pro teplárny, a to za 6,4 miliardy Kč.

Jako první se Modernizační fond otevírá teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií. Právě je totiž podle Ministerstva životního prostředí [MŽP] tíží vysoké ceny emisních povolenek, které jim znatelně zvedají náklady.

„Je to problém především menších výrobců tepla do 200 MW, kterým vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022. Do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle. My jim na přechod na čistý zdroj přispějeme až 80 procent způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme cenově dostupné teplo,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

V přechodu na čisté zdroje podporuje teplárny také Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [za ANO] je Česko jednou z mála evropských zemí, která má silně vyvinutou síť dálkového zásobování teplem. To ale převážně z uhelných elektráren.

„Proto i my tento přechod podporujeme a s MŽP jsme nejen na přípravách výzvy, ale i nastavení celého Modernizačního fondu intenzivně spolupracovali,” vysvětlil Havlíček.

Upřesnil, že MPO bude navíc v prvních letech podporovat projekty na modernizaci nebo výstavbu rozvodů tepla z prostředků Fondu obnovy. Než i tato oblast později přejde pod Modernizační fond, jak uvedl.

Moody’s: Evropský Fond obnovy zrychlí růst v regionu CEE

Na teplárenské výzvy navážou hned v květnu další dvě výzvy. Konkrétně půjde o programy Nové obnovitelné zdroje v energetice [RES+] a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU [ENERG ETS], které již mají za sebou předregistrační výzvy [viz níže, pozn. red.]

První ostré výzvy jdou do tepláren

V aktuálně vyhlášených výzvách mohou výrobci tepla používané uhlí nahradit za obnovitelné zdroje energie, zemní plyn a například i odpadní teplo.

„Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. V závislosti na velikosti podniku a regionu se výše dotace bude pohybovat v rozmezí od 45 do 80 %, přičemž nejvíce zvýhodníme malé podniky v uhelných regionech,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR [SFŽP ČR] Petr Valdman.

Upřesnil, že pro uhelné regiony bude přednostně alokováno minimálně 30 procent peněz z obou výzev. První výzva je určená pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur. Druhá pak pro nákladnější projekty, které si z celkové alokace prvních výzev ukrojí pět miliard korun. Větší projekty budou předkládány Evropské investiční bance, přičemž musí projít i individuálním posouzením z hlediska veřejné podpory.

Elektronický příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 24. května ve 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se dříve zapojili do předregistrační výzvy. Příjem žádostí úřad skončí 14. 1. 2022. Alokace může být v průběhu výzev navýšena a upravena v návaznosti na dostupnost prostředků Modernizačního fondu.

Co podporuje Modernizační fond i jak funguje

Z modernizačního fondu budou směřovat podpory i na snižování spotřeby energie, rozvoj obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. Modernizační fond tak nabídne podporu prakticky na všechny možné formy výroby elektrické energie, od standardních solárních panelů na střechy či fasády, přes agrofotovoltaiku až po geotermální energii. Nepůjde jen o technologie samotné, ale i o SW a procesy na ně navázané. Jako vhodný příklad lze uvést například v České republice zcela novou komunitní energetiku.

„Zásadním novým zdrojem prostředků jsou pro nás příjmy z prodeje emisních povolenek, které budou poskytovány prostřednictvím Modernizačního fondu. Česko má v tomto fondu k dispozici 154 mld. Kč, ale částka může narůstat s tím, jak poroste cena emisních povolenek,“ říká náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Jan Kříž.

154 miliard korun představuje necelých 16 procent z celkových prostředků Modernizačního fondu. Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného a soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Zájem o Modernizační fond a podporu z něj je mimořádný

Modernizační fond nemá stanovenu pevnou alokaci. Proto je třeba ho vnímat skutečně jako fond, nikoliv program. Přidělování disponibilních prostředků se děje v několika úrovních dle povahy investic. Rozhodující partner je pro Česko Evropská investiční banka a klíčový je trh s povolenkami. Z jejich výnosů uděluje podporu SFŽP ČR. Ten již vyhlásil, jak již bylo uvedeno, několik předregistračních výzev z Modernizačního fondu. Cílem bylo zjistit detailní informace o projektové připravenosti investorů i zájmu o jednotlivé druhy podpory.

Zájem o podporu na fotovoltaické elektrárny překonal očekávání

Podle zástupců SFŽP ČR byl zájem v prvních třech programech Modernizačního fondu, které byly předmětem předregistračních výzev, mimořádný.

„Určitou, řekněme revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nám napovídá zájem o instalaci fotovoltaických elektráren. Ty spadají do druhého programu nesoucí označení RES+, kde jsme obdrželi více než osm tisíc projektových námětů s investičními náklady přes 700 miliard korun. A jsem osobně velmi zvědavý, jaké procento se přihlásí do prvních ostrých výzev,“ říká ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Dotaci z Modernizačního fondu lze získat v devíti programech zaměřených na úsporu energií. Finanční podpora jde od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.

Projekty bude schvalovat ministr životního prostředí

V případě Modernizačního fondu je určující zákon o SFŽP ČR. To znamená, že žadatelé budou podávat žádosti a administrovat schválené projekty v informačním systému fondu. Žádosti bude schvalovat ministr životního prostředí a finanční prostředky se vyplatí na základě uzavřené smlouvy o podpoře.

„Postup bude tedy v zásadě stejný jako v aktuálně běžícím Národním programu Životní prostředí. S tím, že u některých projektů poběží ještě režim schvalování na úrovni Evropské investiční banky a Evropské komise,“ upřesňuje Petr Valdman.

Podle něj v Modernizačním fondu budou podporovány komplexní projekty bez povinnosti dělit je podle tematických okruhů. SFŽP ČR přitom plánuje zavést zjednodušení žádání o podporu, která nabízí legislativa na evropské úrovni.

„Chceme v maximální možné míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování. Nebudeme chtít takový rozsah příloh, necháme odpovědnost více na žadateli. Tam, kde to bude potřebné s ohledem na charakter projektu a žadatele, nabídneme i v nových programech možnost průběžného financování na neuhrazené faktury,“ doplňuje.

Cíl je podle něj dát žadatelům a příjemcům větší díl důvěry a soustředit se na podstatu. Tou je realizovaný projekt naplňující indikátory, na jejichž základě byl vybrán k podpoře.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here