Regulace ceny vody od 1.1. 2022 zavádí i vyrovnání spotřebitele

993
regulace_ceny_vody
Foto: Pixabay.com

Regulace ceny vody s platností od ledna příštího roku upravuje nová pravidla pro náklady, které prodejce smí promítnout do konečné ceny vody. Regulace zavádí i vyrovnání vůči spotřebiteli. Úpravu vydalo Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

S platností od 1.1.2022 ministerstvo v novém výměru o regulaci cen vody přesněji vymezuje, které náklady si prodejci vody smí uplatnit v její konečné ceně pro spotřebitele. Nová pravidla úřad vydává pro období 2022 až 2026.

„Hlavní změnou výměru je zavedení takzvaného vyrovnání. Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny,“ uvádí ve své zprávě MF ČR.

Dodává, že obdobný princip již funguje v projektech financovaných z Operačního programu Životní prostředí a nově se nyní zavádí do celého odvětví.

Vyrovnání má chránit spotřebitele

Novinka v cenové regulaci cen vody s platností od ledna 2022 je takzvané vyrovnání. Pokud prodávající zjistí kladný rozdíl ve skutečně uplatňované ceně a fakturovaném množství vody, pak má povinnost rozdíl spotřebiteli vyčíslit a zohlednit v ceně za vodu v dalším roce.

„V případě, že by vyrovnávací položka byla vyšší než 10 % z úplných vlastních nákladů vyplývajících z vyrovnávací kalkulace, je prodávající povinen tento rozdíl vyrovnat vrácením přímo kupujícím v roce následujícím po roce, ve kterém byla uplatňována cena,“ píše se v cenovém věstníku.

Prodávající vody předkládají plánovou kalkulaci ceny vody pro budoucí kalendářní rok ministerstvu vždy nejpozději jeden kalendářní den před její platností, uvádí úřad.

V ceně vody se promítají jen oprávněné náklady

Do finální ceny smí prodejce zahrnout pouze náklady, které souvisejí se zajištěním dodávky pitné vody z vodovodu nebo i odvádění nebo čištění odpadních vod kanalizací. A to jen v případě, že se nevyrovnaly z jiných zdrojů. V praxi nejčastěji z dotací či tržeb za jiné zboží.

Oprávněnými náklady jsou dále odpisy majetku, který zajišťuje dodávky vody. Také pachtové neboli nájemné za pronájem vodohospodářského majetku, který se používá k dodávkám vody.

Cenu vody oprávněně zvyšují dle MF ČR také režijní náklady na plánování, přípravu a realizaci investiční výstavby. Ale i náklady na dohled provozu, údržby majetku a přípravy pachtovních [nájemních] smluv či zpracování kanalizačních a provozních či povodňových plánů.

Do nákladů patří i náhrady majetkové újmy, která vznikla kvůli provozu vodovodů a kanalizací na cizím pozemku. Pokud ji nekryje pojištění odpovědnosti provozovatele služeb.

Do ceny vody se nepropíší penále, pokuty ani úroky

Ke zvýšení ceny vody nesmí vést penále, pokuty, úroky z prodlení. Popřípadě jiná plnění za porušení povinností vyplývajících ze smluv nebo z právních předpisů. Dále například náklady za nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby, takzvané zmařené investice. Ke zvýšení ceny vody nesmí náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, náklady na reprezentaci a dary.

Snížení DPH u vodného a stočného srazilo cenu vody

Oprávněnými náklady nejsou ani příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a příspěvky na životní pojištění vyplácené zaměstnavatelem. Platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob.

Regulace ceny vody a přiměřený zisk za její prodej

Určení zisku za prodej vody smí být dle MF ČR pouze přiměřený. Znamená to, že má být spojený výhradně s pořízením hmotného a nehmotného majetku. A určený má být na zvýšení základního kapitálu či na tvorbu fondů.

Zisk za dodávky a prodej vody se vypočítává podle přesně daných koeficientů, jejichž bližší určení popisuje ministerstvo ve zmiňovaném cenovém věstníku. V něm přesně uvádí limity pro maximální meziroční nárůst cen vody kvůli zisku. Pokud daná pravidla prodejce vody plánuje překročit, předkládá úřadu odůvodnění pro navýšení zisku mimo stanovené limity.

Dodejme, že cenový regulátor v oboru vodovodů a kanalizací je v České republice právě MF ČR. Na dodržování platné cenové regulace prodejci vody u nás dohlíží Specializovaný finanční úřad [SFÚ].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here