Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] vypracovalo nařízení vlády, které umožní čerpat podporu společnostem s ručením omezeným bez zaměstnanců. Podpora pro s.r.o. bude možná za podmínky, že jejich činnost byla v důsledku krize covid-19 plně či částečně utlumena. Odhaduje se, že o podporu může požádat 50 000 až 300 000 jednatelů eseróček.

Aktualizace: Podpora pro s.r.o. nakonec přichází z Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Vice níže v článku: “Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. bude max. 44 500 Kč”.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o. bude max. 44 500 Kč

Výše poskytované dotace činí 500 korun za každý den rozhodného období, ve kterém budou splněny podmínky poskytnutí dotace. Rozhodným obdobím se rozumí období od 12. března 2020 do 8. června 2020. První alokace na výzvu se předpokládá ve výši 100 milionů korun. Celkově se ale má odvíjet od skutečné potřeby a počtu přijatých a kladně vyhodnocených žádostí. Dotaci bude poskytovat MMR, ale administrovat ji bude Státní fond rozvoje bydlení [SFRB].

Podpora pro s.r.o. napravuje nerovnost

Zákon č. 159/2020 Sb. umožňuje vyplácet osobám samostatně výdělečně činným jednorázový příspěvek [OSVČ], tzv. kompenzační bonus, ve výši 500 Kč za den. Jedná se o program Pětadvacítka, který připravilo Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Sněmovna včera [22.4.] schválila novelu tohoto zákona, která rozhodné období pro přiznání kompenzačního bonusu prodlužuje z 30. dubna 2020 na 8. června 2020.

25 000 a OSVČ: Základní otázky a odpovědí na program Pětadvacítka

A právě na tento zákon navazuje právní úprava [prováděcí právní předpis k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech], jež zavádí podporu pro s.r.o. bez zaměstnanců. Pokud bude schválena, MMR prostřednictvím SFRB umožní vyplácet podporu pro s.r.o. za stejných podmínek, jako platí v programu Pětadvacítka pro OSVČ. V praxi půjde o podporu pro s.r.o., které nemají zaměstnance. Tedy s.r.o., kde činnost vykonává pouze její jednatel.

Důvod je, že nastalý stav je v rozporu s ústavněprávní zásadou rovnosti. A to ve smyslu, že zatímco OSVČ mohou čerpat kompenzační bonus, fyzická osoba, která se na základě své svobodné volby rozhodne vykonávat svou podnikatelskou činnost ve formě právnické osoby, nemůže.

„Tato fyzická osoba by tak byla diskriminována v rozporu se zásadou rovnosti, neboť nedosáhne na stejné zvýhodnění, jako v případě, kdyby svou podnikatelskou činnost vykonávala jako osoba samostatně výdělečně činná,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.

Hlavní podmínka pro získání podpory

Na podporu má nárok ten, kdo byl poškozen preventivními opatřeními proti šíření nákazy covid-19. To návrh přesně vymezuje. Je to uzavření provozovny či omezení jejího provozu, karanténa, omezení poptávky a snížení odbytu a omezení či ukončení dodávek potřebných pro výkon žadatele o podporu.

Podmínky návrh nařízení stanovuje takto:
 • Nutnost uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu se nemusí týkat všech provozoven žadatele.
 • V případě karantény se jedná výhradně o karanténu jediného společníka společnosti s ručením omezeným, která je žadatelem. Teoreticky by se mohlo jednat rovněž o karanténu výhradního dodavatele žadatele. Taková karanténa dodavatele, která žadateli zcela znemožní výkon výdělečné činnosti, však bude vždy rovněž znamenat omezení či ukončení dodávek podle § 4 odst. 1 písm. d). Nemůže se jednat o karanténu obchodního partnera žadatele.
 • Za omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti žadatele lze považovat situaci, kdy je předmětem výdělečné činnosti takový artikl, po němž poptávka prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla v souvislosti s výše uvedenými opatřeními.
 • Za omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon výdělečné činnosti žadatele lze považovat situaci, kdy je výdělečná činnost žadatele závislá na dodávkách nebo službách, jejichž dostupnost prokazatelně celoplošně v rámci České republiky klesla v souvislosti s výše uvedenými opatřeními.

Podpora pro s.r.o. a její další podmínky

Z návrhu MMR vyplývá, že pro získání kompenzačního bonusu, je nutné splnit několik podmínek. První podmínka je postižení krizovými opatřeními. Druhá podmínky je podmínka minimálního obratu za rok 2019 a první čtvrtletí roku 2020. Nárok na dotaci budou mít firmy, které za rok 2019 měly obrat alespoň 80 000 korun. Anebo měly za první kvartál letošního roku obrat nejméně 20 000 korun. Další podmínka je, že žadatel nesmí být nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Důvodová zpráva dále uvádí, že podmínka minimálního obratu bude vzhledem k termínu předkládání daňového přiznání posuzována ex post.

„Žadatel bude v návaznosti na čestné prohlášení v žádosti upozorněn, že uvedení nepravdivých informací bude vést k odnětí dotace včetně sankcí. A dále, že se tím může vystavit trestnímu stíhání podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb. Podmínka, že společnost není nespolehlivým plátcem, bude kontrolována před přiznáním dotace,“ stojí v důvodové zprávě.

Kontrolu oprávněnosti vyplacení kompenzačního bonusu by měl podle návrhu nařízení provádět Státní fond rozvoje bydlení [SFRB]. Pokud bude při následném kontrolním postupu zjištěno, že byl finanční příspěvek vyplacen neoprávněně nebo v nesprávné výši, bude vrácen. Zároveň dojde i k uplatnění sankce v podobě penále podle daňového řádu.

Kdo bude a nebude moci o příspěvek požádat

O podporu budou moci požádat fyzické osoby, které vykonávají výdělečnou činnost sice samostatně. Avšak pro účely výkonu své činnosti založily právnickou osobu, která je jednočlennou společností s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích. A to za situace, kdy jejímž jediným společníkem je právě daná fyzická osoba. Na podporu dosáhne pouze ten, kdo rovněž dodrží podmínku, kdy daná jednočlenná společnost vykonávala činnost bez nutnosti účasti dalších osob, tedy bez zaměstnanců.

Návrh opatření pamatuje i na účelnost vynakládání veřejných prostředků. To znamená, že na podporu by neměly dosáhnout ty společnosti, které byly vytvořeny účelově například z důvodu obcházení daňové povinnosti. Proto se žadatel musí prokázat dosahováním zisku jako součástí podnikatelského účelu, za kterým byla společnost s ručením omezeným založena.

„Zatímco osobní společnosti mohou být podle § 2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zakládány jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku, pro kapitálové společnosti [tedy včetně společnosti s ručením omezeným] toto omezení neplatí. Účelem § 3 odst. 2 písm. b) je tedy zamezení možnosti poskytnutí dotace společnostem, které byly založeny za jiným účelem, než je účel podnikatelský a dosahování zisku těmito společnostmi,“ uvádí návrh opatření.

A dále: Aby byla zaručena návaznost společnosti na osobu společníka, může být žádost podaná jen jednou v případě osob, které mají shodného společníka. Žadatel musí být v době podání žádosti daňovým subjektem.

Dotaci nelze poskytnout žadateli, který již obdržel jinou náhradu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 nebo přijatými opatřeními. V případě, kdy žadatel obdržel náhradu jeho výdělečné činnosti z důvodu koronaviru nebo souvisejících krizových opatření, za určitou část rozhodného období, nenáleží mu za tuto část rozhodného období dotace. Za náhradu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje návratná finanční výpomoc.

–RED–

6 KOMENTÁŘE

  • Senát návrh vrátil zpět do sněmovny, kde bude znovu projednán. Z tohoto důvodu ještě nelze v současné době žádat o podporu, ale je nutné počkat na definitivní schválení návrhu zákona.

 1. Dobrý den, jsem jednatelkou a jediným společníkem s.r.o., máme jednoho zaměstnance, na kterého byla podána žádost o kompenzační bonus Antivirus. Chtěla bych se zeptat, zda mohu zažádat o příspěvek pro malé s.r.o. v podobě 500 Kč na den. Chci ještě doplnit informaci, že jsem zaměstnána na HPP u jiného zaměstnavatele a podnikání se věnuji ve volném čase. Mohu také požádat? Děkuji za odpověď. Kateřina

 2. dobrý den,
  bude zde stejně jako u OSVČ nemožnost čerpat podporu pokud je jednatel zároveň někde částečně zamněstnán?

  • ano, i tato podmínka zde je:

   O kompenzační bonus nesmí žádat společník, jenž je zároveň zaměstnancem, a jemuž z pracovního poměru vzniká povinnost účasti na nemocenském pojištění. Pozor, výjimkou jsou zaměstnání vykonávaná v rámci společnosti například na základě příkazní smlouvy jako jednatel nebo pracovní smlouvy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here