Předpovědi ekonomů i opozice se naplnily. Vláda na svém pondělním jednání schválila další novelu zákona o letošním státním rozpočtu. Ta přitom počítá se schodkem rozpočtu ve výši již půl bilionu korun. Česko se tak z hlediska výše letošního deficitu státního rozpočtu vůči HDP dostalo na úroveň Itálie.

Novela zákona o státním rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši 1 364,8 miliardy korun a výdaji ve výši 1 864,8 miliardy korun. Vláda se v tomto případě odvolala na snahu masivně podpořit investice, a to především investiční akce obcí a krajů.

„Pro obce jsme už připravili několik dotačních titulů, díky nimž budou moci okamžitě zahájit své projekty,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Zároveň dodává, že zvýšením deficitu státního rozpočtu si chce vláda zajistit finanční polštář. To proto, aby se [pokud možno] vyhnula potřebě další novely, respektive ještě vyššímu deficitu státnímu rozpočtu. Jako příčiny nutnosti vyššího zadlužení Ministerstvo financí ČR [MF ČR] uvedlo výrazný propad daňových příjmů kvůli poklesu ekonomické aktivity a vyšší výdaje na zvládnutí krize covid-19.

„Ve světle aktuálního vývoje daňových příjmů a vlivů podpůrných opatření vlády avšak ani tyto úpravy nejsou postačující. Proto je nutné přistoupit k další novelizaci,“ uvádí MF ČR.

Nižší příjmy státní kasy

Na příjmové straně státního rozpočtu podle MF ČR dochází ke snížení daňových příjmů o 43,8 miliardy korun. Ve snížení mají být podle úřadu již započítány vedle útlumu ekonomické aktivity i dopady přijatých či projednávaných opatření. Jedná se například o vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o., snížení DPH u vstupného na sport a kulturu. Dále pak zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty, zrušení daně z nabytí nemovitosti. Případně zkrácení původně předpokládané lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů, které je obsaženo v novele daňového řádu.

V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení pak novela počítá s poklesem o 17,6 miliard korun. A to i v důsledku zavedení nové podpory pro zaměstnavatele Antivirus. U příjmů z emisních povolenek se s ohledem na propad jejich cen počítá s poklesem o dvě miliardy korun.

Příjmy státního rozpočtu Částka v Kč
Schválený rozpočet 1 578 118 723 753
Změna příjmů [první novela zákona o stát. rozpočtu 2020] -89 800 000 000
Změna příjmů [druhá novela zákona o stát. rozpočtu 2020] -60 100 000 000
Změna příjmů [současný návrh] -63 400 000 000
Příjmy celkem včetně změn 1 364 818 723 753

[Zdroj: MF ČR]

Vyšší výdaje státní kasy

Podle MF ČR na výdajové straně rozpočtu dochází k navýšení vládní rozpočtové rezervy o 136,6 miliardy korun. Rozpočet této položky tak dosáhne 215,4 miliardy korun. Přitom platí, že současný rozpočet vládní rozpočtové rezervy je již téměř celý rozdělen na opatření pro řešení důsledků pandemie, která byla buď přijata, nebo se připravuje jejich realizace.

„Aby byla vláda i nadále schopna pružně reagovat na aktuální krizi, je toto navýšení vládní rozpočtové rezervy naprosto nezbytné,“ uvádí MF ČR.

NRR se ptá, na co vláda chce rezervu ve výši 137 mld. Kč

Z těchto prostředků budou podle MF ČR financovány nejen dotační tituly pro samosprávy, ale počítá se také s jejich zapojením na opravy silnic 2. a 3. třídy. Plus navýšení investic Státního fondu dopravní infastruktury [SFDI].

Výdaje státního rozpočtu Částka v Kč
Schválený rozpočet  1 618 118 723 753
Změna výdajů [první novela zákona o stát. rozpočtu 2020] 70 200 000 000
Změna výdajů [druhá novela zákona o stát. rozpočtu 2020] 39 900 000 000
Změna výdajů [současný návrh] 136 600 000 000
Výdaje celkem včetně změn 1 864 818 723 753

[Zdroj: MF ČR]

Dodejme, že Zákon o státním rozpočtu pro letošní rok byl novelizován již dvakrát. Původní deficit ve výši 40 miliard korun, který byl naplánován před krizí covid-19 a podle mnohých byl již v době svého schválení nereálný, byl nejdříve zvýšen na 200 miliard korun. Následně pak na 300 miliard korun.

Schodek– schválený -40 000 000 000
Schodek – změněný [první novela zákona o stát. rozpočtu 2020] -200 000 000 000
Schodek – změněný [druhá novela zákona o stát. rozpočtu 2020] -300 000 000 000
schodek – změněný [současný návrh] -500 000 000 000

[Zdroj: MF ČR]

Bez dluhů se zadlužit nedá

Navržený schodek státního rozpočtu bude z převážné části financován běžnou emisní činností. Což už se děje. Na konci roku 2019 dosahoval státní dluh 1 640 miliardy korun, a patřil k nejnižším mezi unijními zeměmi. V souvislosti se změnou schodku státního rozpočtu na 500 miliardy dojde k celkovému meziročnímu nárůstu zadlužení o 481,13 miliardy korun. Zbylou část deficitu ve výši 18,87 miliardy korun pak chce vláda financovat ze státních finančních aktiv.

Vývoj státního dluhu ČR
Rok Státní dluh [v mld. Kč]
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1178,2
2010 1344,1
2011 1499,4
2012 1667,6
2013 1683,3
2014 1663,7
2015 1673,0
2016 1613,4
2017 1624,7
2018 1622,0
2019 1640,2
2020* 2121,3

[Zdroj: MF ČR]

Výše uvedené znamená, že letošním zvýšením státního dluhu nad dvoubilionovou hranici stoupne hypotetický dluh na každého Čecha na zhruba 198 300 korun. A to ze 153 500 korun na konci loňského roku. Celkový státní dluh tak stoupne z pěkných cca 30 procent HDP loni na 40 procent HDP letos. EU přitom požaduje za normálních okolností dluh pod 60 procent HDP. Někteří z ekonomů ovšem upozorňují na deficit státního rozpočtu oproti HDP, který letos dosáhne necelých deset procent [9,4 %]. Čímž se Česko dostává na úroveň Itálie. Jakkoli její celkové zadlužení vůči HDP dosáhlo již loni 133 procent.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here