Vláda včera [8.6.] posunula lhůtu pro podání daňových přiznání k dani z příjmů i k dani z nabytí nemovitosti. Zároveň prodloužila lhůtu pro prominutí daně z přidané hodnoty [DPH] na ochranné pomůcky. V některých případech pak odpustila úroky z prodlení platby daní, ale schválila i další daňové úlevy.

Další úpravu některých daní předložilo v pondělí 8.6. k vládnímu projednání Ministerstvo financí ČR [MF ČR] pod názvem Liberační balíček III. Ten prodlužuje a rozšiřuje úpravu daní, správních poplatků a dalších povinností daňových subjektů pro mimořádné období epidemie koronaviru a upravuje tak daňové úlevy Liberačního balíčku I a II.

Daňové úlevy a změny v Liberačním balíčku III

Asi největší novinka je posunutí lhůty pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby do 18. srpna 2020. Hlavním důvodem již druhého prodloužení nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání [původně do 1.7.2020] je podle MF ČR to, aby podnikatelé a živnostníci získali více času nejen pro podání přiznání, ale především pro zaplacení vypočtené daně z příjmů.

V odložené dani z příjmů se skrývá jeden velký háček

Další benevolencí ze strany správce daní je prodloužení prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020.

Daň z nabytí nemovitosti se odsouvá do 31.12. 2020

Doslova trn z paty vytáhl včera schválený daňový balíček kupcům nemovitostí, kterých se týká povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitosti. A to i přesto, že jim po nabytí účinnosti nového zákona tato povinnost odpadne a budou si tak obratem na finančním úřadu žádat o přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí. Až do 31. prosince 2020 se totiž odsouvá povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí stejně jako povinnost ji správci daně zaplatit. Pokud by vláda toto opatření nepřijala, tak by někteří kupující museli daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona si pak zažádat, jak již bylo řečeno, o její vratku. Což by jim v praxi často zkomplikovalo nákup tím, že by museli zaplatit navíc čtyři procenta z tržní ceny nemovitosti.

„Liberačním balíčkem II byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí již fakticky odsunuta do 31. srpna. Tímto rozhodnutím dojde k překlenutí období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí,“ vysvětluje ve své zprávě MF ČR.

Daň z nabytí nemovitosti kupující v praxi už řešit nemusejí

Posečkání s platbou daně jen s povolením úřadů

Větší klid by měla daňovým poplatníkům do života vnést i úprava úroků z prodlení. Zcela automaticky by podle nové úpravy mělo dojít k prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020. Pozor, ale pouze v těch případech, kdy správce daně posečkání na žádost daňového poplatníka povolí. V praxi se tak děje za předpokladu, že byl poplatník prokazatelně zasažen epidemií koronaviru.

U některých daní je nutné o odklad platby daně nejprve požádat

Daňové úlevy z Liberalizačního balíčku III v kostce

  • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku [prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením].
  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací [prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením].
  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020. To se týká žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení. Ale i žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.]
  • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 [prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním].
  • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele [daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti]. Pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 [prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here