Jedním ze stimulačních opatření, které loni požadovali podnikatelé, byly rychlejší odpisy hmotného majetku. Firmy chtěly jejich zrychlení kvůli snadnějším investicím. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] jim vyšlo vstříc, letos tak dochází k zrychlení odpisů hmotného majetku. Jsou tu ale i další změny pro podnikatele.

Rychlejší odepisování zajistí mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník [jako jeho první vlastník] pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Firmy jednají s financemi o zkrácení doby daňových odpisů

Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za dvanáct měsíců, namísto standardních tří let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. Prvních dvanáct měsíců přitom bude moci uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny.

„Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu. V daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze jeden rok nebo dva roky,“ uvedlo MF ČR.

Podle úřadu dále dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů. Hranice se zvýšila ze 40 tisíc korun na 80 tisíc korun. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů. Účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava platí na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Změny u nehmotného majetku

V oblasti úprav daňového odepisování dojde také ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově je možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu mohou firmy uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

OSVČ i firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Nejen odpisy majetku, ale i online fin. úřad, už prý bude

MF ČR se zavázalo, že na začátku letoška Generální finanční ředitelství [GFŘ] na základě novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ spustí dlouho slibovaný „online finanční úřad“. Přes portál bude možné postupně podat přiznání ke všem daním. Například dani z nemovitých věcí, silniční dani a k dani z příjmů fyzických osob. Občan v online úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. K dispozici bude mít funkci automatického předvyplňování daňových formulářů. Bude moci elektronicky odesílat přiznání i zaplacení vyměřené daně, třeba prostřednictvím QR kódu.

Vedle online finančního úřadu přináší novela zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. A to v tom případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je zapotřebí před vyměřením nebo doměřením zkontrolovat. To v rámci postupu k odstranění pochybností, nebo při daňové kontrole. Lhůta pro vrácení daňových odpočtů zůstane stejná. Plátcům DPH, u kterých došlo k vrácení části nárokovaného nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow.

Novela zásadně zjednodušuje kontrolní postupy. Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení. To přinese větší flexibilitu mimo jiné podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Díky tomuto opatření dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a má i zamezit případným obstrukcím.

Uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí

Dosavadní zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje, aby se plátce daně z přidané hodnoty rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci uplatní daň z přidané hodnoty. To platí, pokud jde o nájem jiným plátcům daně z přidané hodnoty pro uskutečňování jejich ekonomických činností. Od 1. ledna 2021 dochází k omezení této volby. A to v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Vykazování nákladů u dobíjení elektromobilů

Na závěr zmiňme, že v daňovém balíčku MF ČR přišlo i s podporou elektromobility. Ta zjednoduší využívání elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční vozidlem zahrnutým v obchodním majetku, které je poháněno elektřinou, bude nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí referenční ceny elektřiny. A to zpětně za tok 2020. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 korun za 1 kilowatthodinu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here