Letiště Praha chystá cyklostezky kolem svého perimetru

568
Letiste_Praha
Na letišti se dají dělat různé věci. Například i chovat včely v nástavkových úlech. Letiště Praha letos získalo již devátou zlatou medaili v soutěži Český med Českého svazu včelařů za med květový. / Foto: LP

Letiště Praha pokračuje ve snižování emisí a hlukových limitů. Motivuje k tomu i letecké přepravce a obchodní partnery. Zaměstnancům umožnuje dopravu do práce na kole a pro všechny cyklisty chystá cyklostezky kolem perimetru letiště.

V roce 2010 se Letiště Praha [LP] zapojilo do iniciativy Airport Carbon Accreditation [ACA], která pod záštitou Mezinárodního sdružení letišť [ACI] hodnotí světová letiště podle snižování uhlíkové stopy. LP letos znovu obhájilo certifikát 3. úrovně. Ten se vyznačuje zapojením leteckých společností, nájemců, dodavatelů cateringových služeb i dalších partnerů do úsilí o co nejnižší uhlíkovou stopu a obecně dodržování zásad ESG.

„Loni jsme díky úsporným opatřením snížili emise o 72 procent oproti roku 2009. Počítáme s tím, že uhlíkové neutrality dosáhneme do roku 2030 a čisté uhlíkové neutrality do roku 2050. Víme však, že před námi není jednoduchá cesta. Celých 85 procent emisí totiž tvoří emise třetích stran – tedy našich dodavatelů a leteckých společností. Proto ke snižování emisí motivujeme také je,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka pro oblast životního prostředí, udržitelnost a ESG Letiště Praha.

Dodavatele a partnery LP ke snižování emisí motivuje různými způsoby. Například pořádá pro dopravce soutěž TOP Sustainable Airline, ve které kromě hluku a emisí sleduje přístup aerolinek k udržitelnosti. Požaduje po nich, aby na linky do Prahy nasazovaly nová moderní letadla s nižšími emisemi a hlukovou zátěží. Podle mluvčí Letiště Praha Kláry Divíškové je sama soutěž TOP Sustainable Airline spíše doplňující aktivitou k dalším opatřením.

Letiště Praha chystá další revizi hlukových poplatků

Hlavním motivačním nástrojem ekonomického charakteru jsou hlukové poplatky. S těmi přišlo Letiště Praha jako jedno z mála prvních mezinárodních letišť už koncem 90. let. Poslední větší revize hlukových poplatků proběhla ještě v době před covidem.

„Systém spočívá v tom, že aerolinka platí za hlučnější kategorie letadel výrazně vyšší poplatek za každou tunu maximální vzletové hmotnosti. Hodnoty zjišťujeme z hlukových certifikátů každého letadla. Dopravce s tiššími letadly tedy tím pádem výrazně ušetří na každém pohybu do Prahy, nebo z Prahy,“ vysvětluje pro FinTag.cz Klára Divíšková.

Podle ní záleží i na tom, v jaké denní době se létá. Výrazně více zaplatí dopravci v noční době, na kterou se vztahuje o 10 decibelů přísnější hygienický limit. Letiště rovněž sleduje dodržování odletových a příletových postupů i jiné parametry chování dopravců na ploše letiště. V tomto ohledu je pozitivní zprávou, že roste průměrná obsazenost letadel. Zatímco před zhruba deseti lety činila obsazenost 75 cestujících na letadlo, dnes je to 115 cestujících. Což značí méně pohybů letadel pro více cestujících. Současně Letiště Praha omezuje přístup nejhlučnějších kategorií letadel v nočních hodinách.

„V současné době připravujeme návrh změny hlukových poplatků a současně zavedení nového emisního poplatku za emise oxidů dusíku. Každá změna poplatků musí být projednána s dopravci,“ uvádí Divíšková.

Jen zkrácení odletové tratě uspořilo tuny emisí

LP snižuje CO₂ v průměru o tři až pět tisíc tun ročně, a to díky nejrůznějším opatřením. Jedním z nich je zkrácení odletové trati letadel, pokud jim to provozní situace dovolí.

„Byla pozastavena platnost části postupů pro odlet v denní době 06:00 až 22:00, kdy letadla vzlétající z dráhy 24, 30 nebo 06, to pouze při točení na západ, musela letět v ose dráhy do určité vzdálenosti od letiště, nebo musela nastoupat výšku 5 000 ft, cca 1,52 km, než se mohla odklonit do jiného směru. Díky tomuto opatření si mohou letadla zkrátit odletovou trať,“ vysvětluje mluvčí LP.

Podle ní k tomu opatření LP přivedla pandemie covidu, kdy došlo k drastickému propadu letecké přepravy a ukázaly se nové možnosti organizace práce na letišti.

Šest měsíců jsem byl bez práce. A teď znovu, říká pilot

Avšak zpátky k emisím. V praxi zkrácení trajektorie vede ke snížení spotřeby paliva a s tím související pokles emisí oxidu uhličitého a látek znečišťujících ovzduší, například NOx. Jenom toto opatření letos od července do srpna uspořilo zhruba 374 tun CO2 a 2,7 tun NOx.

„Z výsledků posouzení změny je zřejmé, že se většímu počtu obyvatel hlukově ulevilo, než přitížilo. Neznamená to tedy, že bychom na aspekt hluku rezignovali na úkor emisí. Platnost opatření jsme prodloužili do letní sezóny roku 2024,“ dodává Divíšková.

Tlak na partnery letiště ve věci ESG

Jsou tu i další opatření na snížení emisí. Jedním z nich je využívání zelené elektřiny prostřednictvím takzvaných záruk původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tu nabízí dceřiným společnostem a nájemcům. Do principů ESG ale tlačí všechny partnery.

„Naše obchodní partnery motivujeme prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání. Při výběrových řízeních uplatňujeme jak pohled environmentální, tak sociální a rovněž inovační,“ říká mluvčí LP.

Upozorňuje, že Letiště Praha letos publikovalo Etický kodex obchodních partnerů. V něm podle charakteru poptávky buď přímo požaduje environmentálně příznivější variantu, nebo ji v rámci hodnotících kritérií zvýhodňuje. Týká se to širokého spektra dodávaných služeb, výrobků či materiálů. Od staveb po taxislužbu až třeba po fólie na balení zavazadel.

Philips tlačí do ESG dodavatele. Znalost ESG je v ČR slabá

Ten, kdo se nepřizpůsobí, může podle Kláry Divíškové o zakázku i přijít. Podle jejích slov ale jde o nejkrajnější možnost. Letiště tomu předchází už při výběru partnerů. Využívá k tomu nástroj KYS [Know your Supplier, pozn. red.], díky němuž v praxi prověřuje obchodní partnery ve veřejných zdrojích, a to z mnoha pohledů.

„Součástí je mimo jiné i prověření toho, zda se nedopustili porušení právně závazných předpisů. To například i v oblasti životního prostředí, nebo zda je proti nim vedeno trestní či správní řízení. Obecně, zda se chovají v souladu s Etickým kodexem obchodních partnerů, který Letiště Praha v této souvislosti vydalo,“ upozorňuje Klára Divíšková pro FinTag.cz.

Kdo se ESG nepřizpůsobí, má smůlu

Primárním cílem LP je znalost všech rizik vyplývajících z daného obchodního vztahu a jejich prevence v podobě adekvátních opatření. A v krajním případě, jak říká Klára Divíšková, takovým opatřením může být i to, že spolupráci LP neuzavře.

Na otázku FinTag.cz, zda se může stát, že s některým z partnerů i při jeho upřímné, ale neúspěšné snaze naplnit principy ESG, letiště odmítne spolupráci, odpovídá: „Ano, i to se může stát. V některých případech například požadujeme certifikaci ISO 14001. Ta žádá mít zavedený systém environmentálního managementu a neustále se v této oblasti zlepšovat. V případě, že poptáváme vyloženě environmentálně šetrnou variantu produktu, materiálu nebo služby, logicky nám mohou vypadnout ti, kteří takovou variantu nemohou nabídnout.“

Firmy k udržitelnosti nebude nikdo nutit, ale bez ní se neobejdou

Také ale zdůrazňuje, že LP postupuje v rámci výběrových řízení transparentně a nediskriminačně. A partneři letiště s důrazem na principy ESG počítají. Což se týká i menších společností, které do povinného nefinančního reportingu tlačí velké společnosti, na které tato povinnost dopadá dříve.

„I ti menší dodavatelé se proto přizpůsobují. Snižují svůj vlastní dopad na životní prostředí. Zaměstnávají například znevýhodněné skupiny osob, nastavují etiku svého podnikání, ale také rozšiřují portfolio o udržitelnější varianty jak služeb, tak materiálu nebo výrobků. Čili i oni si na odpovědné zadávání postupně zvykají,“ říká mluvčí LP.

Do ESG letiště vtahuje i okolní obce a zaměstnance

Do společných cílů ESG LP zapojuje obchodní partnery, letecké společnosti, nájemce v terminálech a všechny ostatní. Klára Divíšková dává za příklad na příští rok připravovaný grantový program Biodiverzita. Jím chce LP motivovat obce a městské části v okolí letiště k realizaci opatření, která zvýší druhovou rozmanitost a přispějí k propojení krajinných prvků a zadržení vody v krajině.

„To vše samozřejmě za současného respektování požadavků takzvaného ochranného ornitologického pásma,“ nezapomene dodat.

Vyjadřuje se i k tomu, jak LP motivuje k dodržování principů ESG své zaměstnance. Jedním z ESG projektů je program „Do práce na kole“. Letiště zaměstnance, kteří do práce přijedou na kole, nijak nezvýhodňuje, ale podle Kláry Divíškové “benefitem pro ně určitě je, že dělají sami něco pro své zdraví”. Letiště jim k tomu podle jejích slov poskytuje veškeré zázemí. Mohou si bezpečně uschovat kolo, osprchovat se a převléci se. Smysl to podle ní dává.

Favorit za 50 tisíc? Staré kolo za půl milionu? Žádný problém

„Mnoho zaměstnanců žije v blízkosti letiště. Například na Praze 6, odkud je možné dostat se do práce i na kole. Možnosti se nabízí i zaměstnancům z Hostivic, Jenče, Dobrovíze, Kněževsi nebo Přední Kopaniny, byť může být délka cesty delší než po silnici. Cyklostezka přímo na letiště až k terminálům má označení A168 a vede z Dlouhé Míle z křížení ulice Evropské a Pražského okruhu dále po silnici ulicí k Letišti. Na letiště se můžete dostat i z Divoké Šárky,“ přibližuje mluvčí LP a dodává: „Do budoucna chystá Letiště Praha cyklostezky podél perimetru letiště.“

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here