Česko nakročilo k tomu, stát se nejsmradlavější zemí EU

11693
cesko
Foto: Redakce FinTag

Většina českých obcí od nového roku snížila frekvenci svozu odpadu. Mnohé obce tak už nevyvážejí domácnostem popelnice jednou za týden, ale jednou za dva týdny a některé dokonce jen jednou za měsíc. Pocítí to Česko?

Drtivá většina obcí, která ponížila frekvenci svozu odpadu, domácnostem navíc ještě zvedla poplatky za vyvezení popelnice. Jen některé ponechaly poplatky na stejné úrovni, i když popelnice místo jednou za týden vyvezou jen jednou za čtrnáct dní. A jen nemnohé obce poplatky snížily úměrně k ponížení četnosti svozu odpadu. Případně daly domácnostem na výběr, jak často chtějí odpad vyvážet a odstupňovaly ceny za svozy. Takové obce jsou ale spíše výjimečné.

„U nás šli tak daleko, že kdo žije sám například v domečku, tak má nárok na vývoz 1x měsíčně. Takže lidé žijící sami, topí například uhlím, hází odpadky okolo popelnice a v okolí. V létě to bude paráda, ten smrad z odpadků ležících měsíc v teple… Na to už ti zelení mozci zapomněli. Ještě se to dalo jednou za 14 dní, i tak to ale bylo na hraně,“ popsal své zkušenosti se svozem odpadu čtenář FinTag Jenda Dvořák.

Starostové obhajují aktuální změny tím, že jen takovým způsobem donutí domácnosti třídit odpad, k čemuž je zase nutí odpadová legislativa. A také tvrdí, že ty domácnosti, které odpad třídí, vystačí s vývozem popelnice jen jednou za 14 dní. Praxe jim dává za pravdu. To ale stále ještě neznamená, že odpad domácnosti neprodukují, že by snad odpad zmizel. Naopak. Vytříděný odpad se hromadí v domácnostech, nebo se ve vyšší frekvenci přesunuje do kontejnerů na třídění. Ponecháme-li stranou fakt, že obce přenesly péči o komunální odpad na domácnosti, ale přesto si účtují stejné, nebo vyšší poplatky za horší veřejnou službu, změny ukazují i na další rozměr celé věci. A sice, že v domácnostech a obcích zůstává odpad po delší dobu. Což může vést i k ohrožení veřejného zdraví.

Co [ne]řeší Zákon o ochraně veřejného zdraví

Pokud domácnosti nyní “šetří” své popelnice tím, že odpad třídí a hromadí ho doma, nebo ho vozí ke kontejnerům, odpad se v obcích hromadí. Přeplněné kontejnery, odpadky povalující se v jejich okolí, stružky vytékajících nechutných tekutin, takový obrázek už dnes nabízí nejedna česká obec. Potkani a jiní hlodavci, hmyz, špína a zápach u sběrných míst rovněž nejsou ničím výjimečným. Nyní je zima, ale co bude na jaře a v létě? Neohrozí více hromaděného odpadu na veřejných místech zdraví občanů v obcích?

FinTag se obrátil s touto otázkou na Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Pod něj spadá hlavní hygienička ČR i krajské hygienické stanice. Úřad zaměstnává také vlastní pracovníky, kteří mají odpady na starosti. A ti všichni se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Člověk neznalý věci by řekl, že je to právě hygiena, která ostřížím zrakem dozírá na zdravotní rizika plynoucí z odpadů v Česku.

„Oblast nakládání s odpady má plně v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. A to na základě Zákona o odpadech. Orgány ochrany veřejného zdraví se v dané oblasti podílejí v rámci zdravotního dozoru, při tvorbě provozních řádů a havarijních plánů, jejich odsouhlasením. A dále metodicky při způsobu soustřeďování, klasifikace, likvidace odpadů ze zdravotní péče,“ vysvětlil pro FinTag rozdělení kompetencí mluvčí MZ ČR Ondřej Jakob.

V praxi to znamená, že ochranu veřejného zdraví v souvislosti s komunálním odpadem MZ ČR neřeší. Podle Zákona o veřejném zdraví tento resort v odpadové oblasti řeší hlavně manipulaci, soustřeďování a způsob likvidace nebezpečných odpadů ze zdravotnické a veterinární péče. A pak řeší jen odpady z domácího prostředí pacientů. To jsou třeba chemické prostředky, léky, obvazový materiál nebo ostré předměty. Jako jsou jehly, kanyly a podobně. Ty se totiž likvidují speciálním způsobem. S určitou nadsázkou tak lze říct, že hygienici v praxi lidem maximálně doporučí, co mají udělat s posmrkanými kapesníky, pokud prodělali infekci covid-19. Rizika plynoucí z odpadu v obcích ale už nesledují.

Veřejné zdraví z hlediska odpadů neřeší ani MŽP ČR

Na obecnou otázku, jak důležitou roli hraje odpadové hospodářství ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, Ondřej Jakob odpověděl: „Odpadové hospodářství se podílí na soustředění, zpracování a likvidaci odpadu v závislosti na jeho obsahu. Přesnou klasifikaci uvádí Katalog odpadů. Vazbu na veřejné zdraví řeší zejména kategorie nebezpečných odpadů ze zdravotní péče vyžadující zvláštní manipulaci.“

A znovu odkázal na Ministerstvo životního prostředí ČR [MŽP ČR]. Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP ČR na otázky FinTag ohledně hromadění odpadů v obcích kvůli ponížení frekvence svozu odpadu odpověděla bez váhání.

„Z praxe obcí vyplývá, že prodloužení frekvence svozů směsného komunálního odpadu v běžném intervalu 14 dní, ale i tři týdny nečiní žádné problémy. A nedochází k ohrožení obyvatel a životního prostředí,“ vysvětlila.

Dále uvedla, že svoz komunálního odpadu Česko řeší prostřednictvím Zákona o odpadech. A ten zavazuje obce k odpovědnosti za to, jak se v nich nakládá s odpady. Obce nastavují obecní systém odpadového hospodářství většinou obecně závaznou vyhláškou. Při bližším prozkoumání Zákona odpadech se ale ukazuje, že ani ten přímo nedbá na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s nakládáním s odpady. Přesto ale vymezuje jasnou povinnost obci ve vztahu rizik plynoucích z hromadění odpadu v českých městech a obcích.

„Obec je ve chvíli, kdy občan odloží odpady ve sběrném místě, původcem těchto odpadů. Je tedy povinna zajistit, aby nedocházelo k úniku a znehodnocení těchto odpadů. S odpadem je nutno nakládat tak, aby byl zabezpečen před odcizením nebo únikem. Aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Nádoby na soustřeďování odpadů by toto měly zabezpečit,“ uvedla Dominika Pospíšilová.

Česko nemá problém. Všechno je v nejlepším pořádku

Co se týče samotného svozu odpadu a jeho frekvence, vyjasnila, že to není zákon, ale ani MŽP ČR, které toto určují. Naopak jsou to obce, které stanovují způsob soustřeďování, četnost svozu odpadů. Jou to obce, které nesou plnou odpovědnost za to, aby bylo se s odpady správně a bezpečně nakládalo.

„Obec musí nastavit četnost svozu optimálně, aby nedošlo k porušování jiných platných právních předpisů v oblasti požární ochrany či ochrany zdraví lidí. V České republice je obecně standardem při třídění využitelných složek odpadů v komunikaci s občany stanovit povinnost odkládat využitelné složky odpadů na určená místa, do kontejnerů, popelnic, co nejméně znečištěné,“ vysvětlila pracovnice MŽP ČR pro FinTag.

Co se týče samotné praxe, pak se podle ní Česko vyznačuje tím nejlepším pořádkem: „Z praxe lze vidět, že vzhledem k dlouhé tradici třídění využitelných složek odpadů tuto povinnost občané plní a z pohledu soustřeďování těchto odpadů neidentifikujeme problémy. Například zápach, výskyt hmyzu a podobně… A to jak ve sběrných hnízdech, tak při soustřeďování odpadů v domácnostech.“ 

Aby byla situace ještě lepší, domácnostem pak poradila: „Pokud se jedná o směsný komunální odpad, je vhodné problematické druhy odpadů, z hlediska například možného zápachu, tyto umístit například do plastového sáčku a ten neprodyšně uzavřít.“

Kdyby se přece jen v obcích vyskytly nějaké problémy, občané mají podle ní možnost dovolat se nápravy.

„Případné problémy, které se mohou ve sběrných místech vyskytnout, občané hlásí zástupcům obce, kteří problém vyřeší. Obdobně se postupuje například v případě zahoření odpadů,“ vysvětlila. 

Co k odpadům říkají starostové? Ti neříkají nic

FinTag se s otázkami na to, zda je správné, aby obce ponižovaly frekvenci svozu odpadu, tlačily domácnosti do jeho třídění, ale přitom si za to účtovaly stejné nebo i vyšší peníze, obrátil i na Svaz měst a obcí ČR [SMO ČR]. Zástupci svazu redakci potvrdili přijetí otázek i uvedli, že je mají již zpracované. K tomu, aby je do redakce zaslali, podle jejich vyjádření už zbývalo jen to, aby odpovědi schválilo vedení SMO ČR. K tomu však zřejmě nedošlo. Od potvrzení přijetí otázek a vypracování odpovědí uběhl více než měsíc, ale do redakce žádné odpovědi dosud nepřišly. Je to s podivem. Třeba v otázkách, jež se týkají přerozdělování sdílených daní občanů mezi obcemi a státním rozpočtem, SMO ČR aktivitou jen překypuje.

Daň z nemovitosti vzroste. Obce a města se s vládou hádají o výnos

Z reakcí starostů na článek Jako první se v roce 2024 podělali starostové, který FinTag v souvislosti s ponížením frekvence svozu odpadů již publikoval, však vyplynulo, že starostové se ke zhoršení kvality veřejné služby nerozhodli o své vůli. Naopak mnozí z nich tvrdí, že je k tomu donutila legislativa, která jejich prostřednictvím nutí celé Česko do třídění odpadu. A pokud by oni tuto zátěž na občany nepřenesli, vystavili by obce riziku tučných pokut.

„Víte o tom, že jsou třeba limity spotřebovaných kubíků na obec/město? […] Tak třeba příklad, co se chystá. Obec 100 obyvatel musí vytřídit 100 tun plastu ročně. Pokud tento limit nesplní, dostane pokutu. A to, že třeba naše rodina vyprodukuje cca 20 litrů plastu za 14 dní, váhu opravdu nevím, tak těžko může obec limity plnit, pokud se najde pár podobných. To, že nenakupuji balenou vodu, šunku v plastu a podobně, je vlastně špatně, protože nebudeme plnit limity a špatně třídíme. I když vlastně nemáme co,“ napsal na FinTag například jeden ze čtenářů, který starosty hájil.

Česko v zajetí zákonů o odpadech. A co se chystá

Na otázku, kde tyto a obdobné zákony pro Česko vznikají, pak uvedl: „Zřejmě v hlavách lidí, kteří jsou na různých ministerstvech, nebo v parlamentu EU.“

Komentář: Jako první se v roce 2024 podělali starostové

Z reakcí zástupců měst a obcí dále vyplynulo, že řešení, kdy obce přenášejí odpovědnosti za fungování odpadového hospodářství v Česku na obyvatele obcí, kterým za to ještě naúčtují vyšší poplatky, je naprosto v pořádku. Hlavní argument zněl, že při současné legislativě a nařízeních to prostě “jinak nejde”. Přesto se ale i mezi starosty našly vzácné výjimky. To byli ti starostové, kteří navzdory okolnostem neudělali to nejjednodušší, co mohli. Tedy, že nezačali odpad domácnostem vyvážet méně často. A přitom si za to neřekli o větší peníze.

I tak se Česku v této věci na lepší časy zřejmě neblýská. Podle všech starostů, kteří na článek na FinTag reagovali, se situace v odpadovém hospodářství nejspíš totiž ještě zhorší. To, až obce přijdou o možnost dotovat svozy opadu. Čímž svozy pro domácnosti ještě víc zdraží, nebo se odpad vyveze ještě s nižší frekvencí. Třešnička na dortu je pak už jen to, že již letos svoz komunálního odpadu zdražila vláda Petra Fialy [ODS]. Ta na něj totiž ve svém takzvaném ozdravném balíčku uvalila vyšší daň z přidané hodnoty.

Daniel Tácha

14 KOMENTÁŘE

 1. Pro valnou většinu starostů je zdražení poplatku za produkci domovního odpadu tím nejjednodušším řešením. Prostě to předestřou nejlépe na posledním veřejném zasedání a je hotovo. Že celý rok nedělali nic pro změnu stavu je normální. A zastupitelé ? Ti mají své jisté, Víťa jim zase zvedne odměny a tak proč by se ngažovali ? Maximálně se baví nad návrhy na změny, pochechtávají se, že si vůbec někdo dělá starosti se stavem v tomto směru. A Krajské úřady ? Hromady lejster,doporučení,výzev, ale konkrétní tlaky na změnu nikde.

  • Ti starostové, kteří nezvedli poplatek a ani nesnížili četnost svozu jednoduše zasekli sekeru do obecního rozpočtu. To mi zní jako dost populisticky. Ve výsledku osekají rozvoj obce, nebo jiné služby občanům a nebo z lidí vytáhnou peníze jinak.

   • Ale jinak to všechno včetně odapdu zaplatí lidi. Tak hlavně, že není díra v rozpočtu. Aby nebyla, když lidi to zaplatí. Lidi, který platí daně, který jdou i do obcí. Aby bylo starostovi na plat a zastupitelům na odměny. Ach jo, Češi opravu národ slouhů. Dobrý tak akorát na vytření zadku.

 2. Zeskrtali v dotace v Česku v rámci ozdravné balíček z roku 2023-25 tak jse dotknout obyvatelstvo ČR automaticky výši poplatků za odpad v samosprávy ČR i DPH 15-21(+6)%.
  Dotace ČR 2x -54,4mld Kč.

 3. Čemu se divíte ? Když si někteří havlojidní bordeláři navolili do sněmovny slepence, ti utvořili všemi průsery smrdící hrůzovládu 5hyen … už i po celé Evropě. K tomu přidejte 2. miliony jejich zfanatizovaných voličů s kontrášem na hradě a máte smradu až moc …

 4. A to prostě jenom lidem nařídí, plaťte víc, ale za míň. A jinak držte hubu. My rozhodujeme. ukázka toho, jak to u nás dneska chodí. Jak vláda, tak obce. hnus, velebnosti. hnus!

 5. Co je to za blbost, že jsou limity na minimální množství nutně vyprodukovaných odpadů. Kdo nemá odpady, skoro nic neplatí, pokud tedy nemáte systém platby na hlavu, to je jak z pravěku.
  Platit se musí za to, co opravdu vyprodukujeme.
  Katka odpadová hospodářka

 6. Myslím, že není šťastně zvolen nadpis článku. Mnohem výstižnější je nadpis odstavce “Česko nemá problém”, tedy minimálně naše obec nemá problém:
  – snížení četnosti svozu na 14 dní = snížení ceny + lepší třídění
  – 5-ti člená rodina: bez problémů stačí jedna 110 litrové popelnice (topím plynem)
  – zápach? Samozřejmě že takový odpad dám do igelitového pytle, nebo odnesu do sběrného dvora dřív. Není nad čím se podivovat.
  – starosta? Stará se! Co jidi potřebují a mimo jiné i sběrný dvůr v perfektním stavu (vždy tam je člověk, který poradí kam co dát a dá pozor aby nikdo nedělal bordel).
  Prostě začíná to u mě. Já se starám o rodinu, svůj dům, nedělám pordel po obci (ani jinde) a volím odpovědné zastupitelstvo obce.

 7. Nevím co vedlo pana Táchu napsat takovýto článek. Jsou tam polopravdy, nepravdy a zkreslené informace. Hlavně však mám pocit, že je to člověk, kterému někdo nějakým způsobem ublížil. U nás máme sytém door to door, barevné popelnice má každý občan doma. Svozy 1x za 14 dnů a plně to vyhovuje. Když má občan třeba plastu a papíru více je možné ho zadarmo odevzdat ve sběrném dvoře. I tak obec doplácí za odpady více jak 800tis. Kč za jejich likvidaci. Jelikož se všude zdražuje tak i nám svozová firma zdražila likvidaci, z tohoto důvodu jsme navýšila poplatek o 100,-Kč za osobu a rok. Uvědomte si, že to je roční poplatek, tzn. že občan zaplatí 1x za rok!!! A obec se postará o likvidaci. Znamená to, že tento poplatek činí pouze 2,74 Kč za den. A obec stejně doplácí….

  • Dobrý den, plně s Vámi souhlasím. I já mám pocit, že panu Táchovi někdo ublížil, ale nejenom jemu. I v naší obci zvedli poplatky za svoz odpadu, který ale omezili. Nikomu nic za to navíc nenabídli, nedali. Žádné popelnice, jako máte Vy, systém door to door. Jenom si prostě řekli o víc peněz a začali popelnice méně vyvážet. Nikoho se na nic neptali. Bordel se vrší u sběrných míst. Lidi třídí jako blbí. A také se mnozí cítíme ublížení. A cítíme se ublížení kvůli tomu, že platíme dost vysoké daně, abychom za ně také něco dostávali. A tím není zhoršení jen zhoršení služby za vyšší peníze. Nebo u Vás vedení obce dělá zadarmo, nebo provoz obce živí ze svého?! Já si myslím, že to je ten hlavní problém. A jsem ráda, že se o tom alespoň někde dočtu, když už s tím nemuzu nic dělat. Buďte rád, že to u Vás v obci funguje, jak má. A ještě, píšete nepravdy, polopravdy, že jsou v článku, to je velice laciné, napište, co je za nepravdy, poloporavdy a zkreslené informace. Ráda se poučím.

  • Bohužel Česko je špína kam se podíváš každý kdo byl v okolních státech to musí konstatovat že veřejná údržba je katastrofální ,známý se tento měsíc podíval do Waršavy a Bratislavy a jako Pražák konstatoval že nám ujeli.😪

  • U nás zdražili týdenní svoz 120 l popelnice na 4400 Kč ročně a nezajímá je, kolik lidí v domě bydlí! Bydlím sama, mám pouze dveře do domu, žádná vrata, takže mám popelnici na chodbě. 1x za měsíc stojí 1000 Kč, proti 600 Kč před tím při týdenním svozu a bylo to pro 1 osobu. Takže mi bude popelnice smrdět v chodbě měsíc. Protože ani 2200 Kč při svozu 1x za 14 dní není únosné! Popelnici nenaplním možná ani 1x za měsíc, ale ta hygiena jako ve středověku. Mor a cholera tady zase bude obcházet, on celý systém směřuje tak do 15. století.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here