Vklady zkrachovalé kampeličky ČSÚD začne KB vyplácet 11.8.

189
vklady
Foto: Pixabay.com

11. srpna 2021 začne Garanční systém finančního trhu [GSFT] vyplácet základní náhradu vkladů klientům zkrachovalého Československého úvěrního družstva [ČSÚD]. Vklady po kampeličce v likvidaci vyplatí pobočky Komerční banky [KB].

Garanční systém začne 11. srpna prostřednictvím vybraných poboček KB vyplácet základní náhrady pohledávek z vkladů klientům zkrachovalého spořitelního a úvěrního ČSÚD. Celková výše náhrad k výplatě za kampeličku v likvidaci činí 48,2 milionu korun.

Komerční banka střídá Českou spořitelnu v Garančním fondu FT

Garanční systém bude oprávněným osobám vyplácet 100 % jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 547 500 Kč na jednoho vkladatele. To je ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 25,475 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 2. srpna 2021.

Důležitá upozornění pro klienty ČSÚD
  • Klienti ČSÚD, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 000,- Kč, to musí oznámit na vybrané pobočce KB minimálně dva pracovní dny předem.
  • Členské vklady klientů družstevních záložen nepodléhají ze zákona pojištění vkladů, a tudíž nejsou součástí výplaty náhrad pohledávek z vkladů.
  • Náhradu lze vyzvednout v době 3 let od zahájení výplaty náhrad, tj. nejpozději do 11. srpna 2024. Po uplynutí této lhůty již nebude možné náhradu vyplatit.

Náhradu vkladů si mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ČSÚD ke dni 2. srpna 2021, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci. Seznam poboček KB určený k výplatě náhrady vkladů pro klienty ČSÚD je zde.

Dokumenty nutné pro nárok na vklady ČSÚD

Na pobočkách Komerční banky se klienti ČSÚD při vyřizování výplaty náhrady vkladů musí prokázat následujícími dokumenty.

  • Fyzické osoby platným průkazem totožnosti [občanský průkaz nebo pas]
  • Fyzické osoby podnikatelé platným průkazem totožnosti [občanský průkaz nebo pas] a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti.
  • Právnické osoby originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního/jiného veřejného rejstříku ne starším tři měsíce. Dále pak průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby [platný občanský průkaz nebo pas].

Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována také korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce [vyplněného formuláře „Žádost o převod plnění“] poštou na adresu: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen. V případě ověření podpisu mimo Českou republiku se vyžaduje ověření zastupitelským úřadem České republiky. V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu banka požaduje dokument [originál nebo úředně ověřená kopie] prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu. A to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

Vzorový formulář plné moci, stejně jako vzorový formulář k vyplnění instrukce „Žádost o převod plnění“ či reklamační formulář [pro případ jakékoliv reklamace související s výplatou náhrady] je k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace bude možné vyzvednout taktéž na pobočkách KB.

Zdroje o aktuálních a doplňujících informací

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností pro případné uplatnění reklamací, najdou oprávněné osoby zde či na informační telefonní lince 237 762 796. Informace získají i na pobočkách KB, jejich webových stránkách www.kb.cz a telefonní lince 800 521 521. Případně pak na webových stránkách ČSÚD.

Dodejme, že ČSÚD dnem 25. března 2021 vstoupilo do likvidace, když na základě rozhodnutí shromáždění delegátů Družstva ze dne 25. března 2021 bylo rozhodnuto o zrušení Družstva s likvidací s okamžitou účinností.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here