Živnostníci s nižšími příjmy například kvůli vládním proticovidovým nařízením, kteří pečují o dítě do sedmi let či dvě děti do 15 let, nemusejí dodržet minimální měsíční platbu na zdravotní pojištění. Pojistné hradí z reálných příjmů po odpočtu uznatelných výdajů.

Minimální vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], které celodenně a osobně pečují o jedno dítě do sedmi let nebo alespoň dvě děti do věku 15 let. A to za podmínky, že dítě nenavštěvuje předškolní nebo školní zařízení na dobu delší než čtyři hodiny denně. Vyloučený je i pobyt v odpoledních družinách a klubech, nebo týdenní a jinak dlouhé pobyty mimo domov.

Tito živnostníci můžou hradit měsíční pojistné ze skutečně dosažených příjmů. Což se jim logicky vyplatí v situaci, kdy jsou jejich reálné příjmy po odpočtu výdajů nižší než minimální vyměřovací základ pro dané období. V současné době se dá očekávat, že živnostníků se sníženým povinným měsíčním odvodem bude v důsledku přetrvávajících protiepidemických nařízení přibývat. A to nejenom kvůli omezeným a zakázaným provozům, ale i střídavě uzavřeným školním a předškolním zařízením.

Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

Za zmínku stojí i informace, že příjem z kompenzačního bonusu pro živnostníky a majitele malých eseróček je od daně z příjmů osvobozen. Proto se neuvádí ani v daňovém přiznání a neovlivní výši přiznaných příjmů. Podle výkladu Finanční správy ČR je totiž tato podpora daňovým bonusem určeným na kompenzaci následků epidemie covidu-19.

Měsíční vyměřovací základ činí 17 720,50 korun

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ je zákonem o veřejném zdravotním pojištění stanoven jako dvanáctinásobek 50 %průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Od 1. ledna 2021 je roční minimální vyměřovací základ 212 646 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ pak 17 720,50 Kč. To znamená, že minimální měsíční záloha na pojistné činí v roce 2021 částku 2 393 korun.

Minimální záloha na zdravotní pojištění bude nově 2 393 Kč

Příjmy a snížení plateb na zdravotní pojištění OSVČ

OSVČ, které dosáhly dle svých skutečných příjmů nižšího vyměřovacího základu, a to po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou na zdravotní pojištění měsíčně odvádět i méně, než je stanovené minimum 2 393 korun pro rok 2021.

Skutečnost, že OSVČ celodenně osobně pečuje o dítě musí však zdravotní pojišťovně vždy oznámit. Obvykle pak formou čestného prohlášení. Bez doložení takového oznámení nemůže začít živnostník automaticky odvádět nižší částky, než je stanovené minimum.

Pokud živnostníkovi tedy vycházejí pro rok 2021 nové zálohy nižší než minimum, je pak výhodné podat zmíněné čestné prohlášení. Na přehledu o příjmech a výdajích pak při výpočtu nových záloh označí “zálohu podle výpočtu”. A v dalším roce v přehledu uvede, že byl v daných měsících, nebo i po celý rok osobou bez stanoveného minimálního vyměřovacího základu právě z důvodu celodenní péče o dítě.

Odpuštění minimálních záloh na šest měsíců

Loni zdravotní pojišťovny živnostníkům v reakci na protikoronavirové restrikce odpustily zálohy na zdravotní pojištění v minimální částce 2 352 korun na dobu šesti měsíců.

Stát odpustí OSVČ min. zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Konkrétně je OSVČ neplatily od března do září 2020. Pojištěnci s vyšší než minimální zálohou mohli rozdíl v pojistném odvádět měsíčně, anebo je zohlednit až v letošním přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here