Přeplatek na dani z příjmů letos vrátí finanční úřady i přes prodloužené lhůty pro daňová přiznání ve třicetidenní lhůtě od standardního termínu pro jejich podání. Přeplatek tak dostanou daňoví poplatníci na svůj účet nejpozději 3. května.

Přeplatek na dani z příjmů začínají pracovníci finančních úřadů stejně jako v minulých letech zpracovávat a vyplácet až od 2. dubna. Jelikož připadají letošní velikonoční svátky na začátek dubna, reálně je začnou vyplácet od 6. dubna. I přesto se pro nejzazší termín vyplacení přeplatku na dani řídí finanční úřady zákonnou třicetidenní lhůtou.

„Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena třicetidenní lhůta, která se začíná počítat od okamžiku, kdy skončila zákonem stanovená uzávěrka pro podání daňového přiznání,“ potvrzuje na svých webových stránkách Finanční správa ČR [FS ČR].

Přeplatek tak letos vzniká 2. dubna. Od tohoto data začíná běžet zmiňovaná 30denní lhůta pro jeho vrácení. Pro daňového poplatníka to znamená, že nejpozději 3. května 2021 zadá FS ČR bankovní příkaz k jeho odeslání na účet žadatele.

„To se týká případů, kdy je stanovena daň v souladu s daňovým přiznání, tzn. případů, kdy nebyl zahájen žádný kontrolní postup,“ upozorňuje FS ČR.

Sankce za zpoždění se počítá od zákonného termínu

Letos ostatně stejně jako loni můžou fyzické i právnické osoby mimořádně odevzdat svá daňová přiznání později, aniž by jim finanční úřad vyměřil penále. V listinné podobě [klasický růžový formulář] se odevzdávají nejpozději do 3. května, v elektronické podobě nově až do 1. června 2021.

Ve skutečnosti však nejde o prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, ale o odpuštění sankcí za jejich neodevzdání a zaplacení vyměřené daně v zákonem předepsané lhůtě. S čímž souvisí jedna podstatná věc. Totiž, pokud podnikatel podá přiznání déle než v nejzazším prodlouženém termínu, úřad mu napočítá sankci za pozdně podané přiznání od běžného termínu. Tedy u klasického formuláře od 1. dubna, u elektronického od 1. května.

Daňové přiznání mohou letos plátci odevzdat až k 1. červnu

OSVČ přihlášené k paušální daní musí

Letos nově zavedený paušální režim nezprošťuje živnostníky z povinnosti podání daňového přiznání za rok 2020, kdy ještě vedli daňovou evidenci. Zálohy odvedené na paušální daň jsou totiž platbami pro letošní rok. Proto i oni musí letos daňové přiznání včetně přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení odevzdat a vyrovnat případné nedoplatky. Anebo si zažádat o vzniklý přeplatek.

K placení nové paušální daně je třeba se přihlásit do 11. ledna

Živnostníci letos v daňovém přiznání často řeší, jestli mají pokrátit slevu na poplatníka na tu část období, po kterou byli skutečně výdělečně činí. To kvůli utlumení činnosti při loňské celostátní uzavírce. Podle FS ČR nikoli a v přiznání ji uvádí v plné výši.

„Základní sleva ve výši 24 840 korun na poplatníka se nekrátí. V daňovém přiznání se uplatňuje vždy v plném rozsahu, bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost trvala,“ tvrdí finanční správa.

Covidové podpory v DAP za rok 2020

Do příjmů v daňovém přiznání za loňský rok se nezahrnuje většina podpor získaných jako kompenzace za proticovidová omezení a zákazy. Zdanitelný příjem není jednorázové rouškovné, kompenzační bonus ani ošetřovné na dítě pro OSVČ. Dále ani podpora z programu Antivirus pro OSVČ, jež zaměstnává pracovníky. Naopak příjem v přiznání zvýší [zdanitelný příjem, pozn. red.] veškeré poskytnuté provozní dotace, jako jsou covid – kultura, sport, cestovní ruch, gastro, nájemné, bus, aj.

Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

Do příjmů manžela či manželky pro uplatnění slevy se naopak započítávají veškeré covidové podpory s výjimkou rouškovného pro důchodce. To znamená ošetřovné na dítě, kompenzační bonus. A také všechny druhy provozních podpor.

Za loňský rok činí sleva na manželku nebo manžela 24 840 korun. V daňovém přiznání si ji uplatní pouze manželé žijící ve společné domácnosti. Vlastní příjem manželky/manžela však nesmí v daném roce přesáhnout 68 tisíc korun, u držitele průkazu ZTP/P se sleva násobí a činí 49 680 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here